Viktig melding

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Sør-Gudbrandsdal er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu, der Ringebu er vertskommune. Miljørettet helsevern arbeider for å fremme folkehelsa og bidra til gode miljømessige forhold. Med faglig rådgiving og veiledning til myndigheter, virksomheter og befolkningen, skal vi bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsa.

Vi ønsker å jobbe mest mulig forebyggende, og i den forbindelse vil helse i plan ha fokus.

Vi utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgiving og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter, i nært samarbeid med kommuneoverlegen i hver enkelt kommune.

Våre hovedoppgaver er forebyggende helsearbeid med fokus på:

 • Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler.
 • Gi uttalelse til plansaker på ulike nivå, samt aktuelle byggesaker.
 • Rådgivning vedrørende radon og inneklima.
 • Tilsyn med bassengbad og badeanlegg.
 • Overvåking av vannkvalitet ved badeplasser.
 • Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging.
 • Kartlegging og rådgivning vedrørende støy.
 • Tilsyn med campingplasser, leirsteder og asylmottak etc.
 • Tilsyn med solarier, hudpleie-/tatoveringsvirksomheter, hulltakingsvirksomheter og frisørsalonger.
 • Tilsyn og rådgivning med kjøletårn og skrubbere.
 • Skadedyrkontroll.

Det skal meldes fra/søkes om godkjenning til Miljørettet helsevern Sør-Gudbrandsdal før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer ved:

 • Skoler, barnehager, andre lokaler for undervisning og forsamlingslokaler hvor allmenheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Solarier, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter.
 • Svømmebasseng og badeanlegg.
 • Asylmottak og hospitser.
 • Campingplasser o.l. hvor allmenheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger.

Skjema for melding eller søknad om godkjenning fås ved henvendelse til: post@ringebu.kommune.no eller telefon miljørettet helsevern 966 34 401 / 61 28 30 00

Nyttige lenker:

Lovdata (lover, forskrifter):

Helsedirektoratet (anbefalinger, veiledere, rundskriv)

Folkehelseinstituttet

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), om radon

Kontaktperson

Hallgeir Rogstad
Hallgeir Rogstad
Rådgiver
Tlf.: 96634401