Viktig melding

Tilrettelagte tjenester

Tjenesten består av Tilrettelagte tjenester bolig og Tilrettelagte tjenester arbeid

TT arbeid er et kommunalt tilbud til personer mellom 18 og 67 år som yter tjenester til personer som trenger et tilrettelagt arbeids og aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudet kan gis for kortere og lengre perioder og skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet. Tilbudet er er ikke lovpålagt.

TT bolig yter praktisk bistand og opplæring i hjemmet. Tjenesten er individuelt tilrettelagt og baseres på den enkelte brukers forutsetninger og evne til å ivareta egenomsorg.  Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

Ringebu kommune bygger nytt bofellesskap som skal stå ferdig høsten 2020. Bygget skal inneholde 11 leiligheter, en avlastningsleilighet og personalbase for tjenesten.

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside under fanen tildelingskontoret eller fås ved henvendelse til tjenesten.

TTB (tilrettelagte tjenester bolig) har adresse Iver Våles gate og tlf. 453 76 882

TTA (Tilrettelagte tjenester arbeid) har adresse Elvebakken 2, 2630 Ringebu og tlf. 977 14 142

TTA produserer og selger varmpumpehus og ved, ta kontakt på tlf. 977 14 142

Vi har også gratis strøgrus til pensjonister og uføre i Ringebu kommune

Kontaktperson

Berit Aarnes
Berit Aarnes
Leder
Tlf.: 93402311
Ingjerd Kristiansen
Ingjerd Kristiansen
Avd.leder
Tlf.: 41218232
Alf Inge Ringen
Alf Inge Ringen
Vernepleier
Tlf.: 90153005