Tilrettelagte tjenester

Tjenesten består av Tilrettelagte tjenester bolig og Tilrettelagte tjenester arbeid

TT arbeid er et kommunalt tilbud til personer mellom 18 og 67 år som yter tjenester til personer som trenger et tilrettelagt arbeids og aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudet kan gis for kortere og lengre perioder og skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet. Tilbudet er er ikke lovpålagt.

TT bolig yter praktisk bistand og opplæring i hjemmet. Tjenesten er individuelt tilrettelagt og baseres på den enkelte brukers forutsetninger og evne til å ivareta egenomsorg.  Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

Ringebu kommune bygger nytt bofellesskap som skal stå ferdig høsten 2020. Bygget skal inneholde 11 leiligheter, en avlastningsleilighet og personalbase for tjenesten.

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside under fanen tildelingskontoret eller fås ved henvendelse til tjenesten.

Kontaktperson

Berit Aarnes
Berit Aarnes
Tjenesteleder
Mob: 934 02 311
Ingjerd Kristiansen
Ingjerd Kristiansen
Avdelingsleder Tilrettelagte tjenester
Mob: 412 18 232
Alf Inge Ringen
Alf Inge Ringen
Fagansvarlig J.O.B.A.
Mob: 901 53 005