Viktig melding

Hjemmesykepleie

Beskrivelse av tjenesten

 • Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem
 • Hjemmesykepleien skal bidra til at innbyggerne i Ringebu kan bo hjemme så lenge som mulig. Målet er at de som mottar tjenesten skal bli mest mulig selvhjulpne
 • Hjemmesykepleie er en tjeneste som ytes 24 timer i døgnet
 • Etter brukers behov kan hjemmesykepleien bidra med forebyggende tiltak, veiledning, rehabilitering og pleie i alle livets faser

Hjemmel

Kriterier

 • At vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg i Ringebu kommune og har akutt eller kronisk sykdom/funksjonssvikt
 • Pasient/brukers evne til å ivareta egenomsorg og pasient/brukers helsetilstand
 • Behov for hjemmesykepleie vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS)

Forhold som ikke gir rett til hjemmesykepleie

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, vil bli henvist til spesialisthelsetjenesten

Tjenestenivå for hjemmesykepleie

 • Personlig stell og omsorg
  • Pasienten skal få tilbud om å få dekket sine grunnleggende fysiologiske/psykiske behov.

Dette kan være alt fra tilsyn til mer omfattende bistand. Tilsynsbesøk skal ha en klar, konkret hensikt, faglig begrunnet, som for eksempel utrygghet hos bruker og behov for observasjon

 • Nødvendig hjelp til drikke og måltider, tilstrekkelig næring, et helsefremmende kosthold, medisinering og samtaler. De vil også få tilbud om nødvendig hjelp, for å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner. Dette kan være dusj, tannpuss, toalettbesøk, bleieskift, stell av kateter og lignende, samt hjelp til av og på kledning
   
 • Omsorg for døende
  • Pasientens ønsker skal så langt som mulig etterkommes. Pasientene skal kunne være i trygge omgivelser med sine nærmeste til stede. Sikre at pårørende får nødvendig støtte, slik at de kan ivareta sin rolle/omsorgen
 • Administrering av medisiner
  • Oppfølging av prøver, undersøkelser, injeksjoner, blodprøver og lignende
  • Tjenester som for eksempel blodprøver og injeksjoner, ytes dersom pasienten ikke kan komme seg til lege ved egen hjelp
  • Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser vi gjør som ledd i en observasjon.  Det skal faglig begrunnes og tidsavgrenses
 • Sårbehandling
  • En faglig vurdering legges til grunn når vi gir tilbud om tjenesten. Sår som henvises til hjemmesykepleien, skal som hovedregel være vurdert av fastlege/sykehus
  • Vurdering og oppfølging for sårbehandlingen foretas av sykepleier. Andre som har kunnskaper om hygieniske prinsipper for sårbehandling, kan skifte på sår, men ikke foreta revidering av prosedyre
  • Sårprosedyren skal alltid følges, og finnes på dataprogrammet PPS i kommunen
 • Tilrettelegge dagliglivet for personer med mental svikt/demens og andre som har vansker med å formulere sine behov
  • Tilby kartlegging av mental svikt i samarbeid med fastlege og fagpersoner.
  • Tilrettelegge dagliglivet slik at pasienten og dens pårørende kan oppleve mest mulig trygghet og trivsel i hverdagen
  • Fokus på alt omsorgsarbeid skal være å sette pasienten i stand til å dra omsorg for seg selv

Krav til utstyr i hjemmet:

 • Hos personer som har fått innvilget hjemmesykepleie, må det ordnes med nødvendig utstyr som rent tøy, rene håndklær og personlig hygieniske artikler.
 • Der det er behov for tekniske hjelpemidler for at hjelpen skal kunne utføres på en forsvarlig måte, kreves det at slikt kan installeres; jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Egenbetaling

 • Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten