Viktig melding

Praktisk bistand i hjemmet

Beskrivelse av tjenesten

 • Praktisk bistand er direkte hjelp i hjemmet og ytes til personer som selv ikke klarer å utføre dagliglivets gjøremål. Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg, slik at bruker kan bo hjemme så lenge mulig. Antall timer skal være behovsprøvd i hvert tilfelle, med maks 4 timer hver andre uke. I enkelte tilfeller kan det etter en vurdering være mulighet til å dele opp tilbudet til ukentlige besøk.

Hjemmel

Kriterier

 • At vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg i Ringebu kommune
 • Ikke klarer å ivareta dagliglivets gjøremål og som helt eller delvis er avhengig av hjelp fra andre grunnet alder, funksjonshemming eller sykdom,
 • Personer som av andre årsaker ikke er i stand til å utføre praktiske gjøremål, kan etter individuell vurdering også ha rett på tjenester om praktisk bistand
 • Når søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon.
 • Vurdering av bolig – kan søker ved tilrettelegging i eget hjem klare å ivareta sin egenomsorg?
 • Behov for praktisk bistand i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS)

Forhold som ikke gir rett til praktisk bistand i hjemmet

 • Der søknaden kun er begrunnet i behov for sosial kontakt
 • Der bruker eller andre i husstanden viser truende adferd
 • Der andre husstands-medlemmer kan utføre den aktuelle oppgaven

Tjenestenivå

 • Tilpasset hjelp ved måltider. Det kan tilbys hjelp til brødmåltid og oppvarming av mat.
 • Hjelp til renhold. Det kan ytes hjelp til rengjøring, gulvvask, støvsuging og støvtørking med inntil 1 gang hver 2. uke. Ved høytider og ferier kan intervallet endres.
 • Det kan ytes hjelp til sengeskift, normalt en gang pr. mnd.
 • Det kan ytes hjelp til enkel oppvask/igangsetting av oppvaskmaskin, innvendig vask av kjøleskap/mikrobølgeovn, og hjelp til klesvask.
  Det kan ytes hjelp til vindusvask med inntil 2 ganger i året Håndvask av tøy utføres ikke.
 • Hjelp til annet hushold. Det kan innvilges hjelp til å bestille nødvendige dagligvarer i butikk med avtale om utkjøring, med inntil maks 1 gang pr 2 uker.

Krav til den som mottar tjenesten

 • Det kreves at den som skal motta praktisk bistand til rengjøring i hjemmet sørger for å ha nødvendig og tilpasset utstyr som skal brukes.
 • Det kreves også at hjemmet er i en slik stand at hjemmetjenesten kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte og i samsvar med arbeidsmiljøloven

Egenbetaling

 • Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret.

For mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleder Marit Vestad Førlandsås, telefon 479 07 996