Klima- og miljøarbeidet i Ringebu kommune - Klimagassutslipp reduseres!

Ringebu kommune avlegger klimaregnskap for 4. året. Basert på tall fra 2016 og frem til i dag kan vi måle og studere utviklingen, samt sette nye mål.

Det er gledelig å se at kommunens klimautslipp stadig har nedgang. Sett over de siste tre år har Ringebu kommune redusert klimagassutslippet med ca 27 %. Hovedårsakene er redusert bruk av fossilt brennstoff, redusert strømforbruk og god kildesortering av avfall. Årlige klimaregnskap er et resultat av gjennomførte tiltak i kommunens klima- og energiplan. Ringebu kommune har siden 2013 miljøsertifisert alle virksomheter.

Klimafotavtrykket framkommer som sum av kommunens 16 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

Det er etablert ladestasjoner ved prioriterte kommunale bygg. Leasingbiler i barnevern og helse og omsorg er alle ladbare eller helelektriske. Det er gjennomført investeringer for energisparing i kommunale bygg for ca 45 mill kr, med garantert energisparing (EPC-prosjekt). I sum har tiltakene medført betydelige reduksjoner i kommunale klimautslipp. I løpet av 2020 skal klima- og energiplanen revideres, med mål og tiltak for kommende år.

 

Klimaregnskap 2019

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard. Denne GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

 Energi utgjør hele 60 % av kommunens utslipp, mens transport står for nær resterende, da avfall i denne sammenheng utgjør beskjedne 2,83 %. Det har de siste årene blitt iverksatt gode tiltak innenfor alle faktorer i klimaregnskapet, og det er tydelig at dersom kommunen skal kunne opprettholde den positive trenden er det innenfor drivstoff- og strømforbruk det er mest å hente. Dette har kommunen lykkes med i 2019, og vil fortsatt være i fokus i årene fremover.

I lys av kommunens store satsing på energisparekontrakter (EPC) som har medført store tiltak på en rekke av kommunens bygg i 2017 og 2018, og med en forventet energisparing på over 30 %, var det stor spenning knyttet til kommunens klimafotavtrykk for 2019. Utslipp knyttet til energi har en nedgang på ca 50 tonn CO2 fra 2018 til 2019. Dette viser at tiltakene som er iverksatt i forbindelse med EPC-prosjektet gir effekt.

Kommunens målte klimafotavtrykk tilsvarte i 2019 989.8 tonn CO2. I 2018 målte klimafotavtrykket nær 941 tonn CO2. Bakgrunnen for et høyere klimafotavtrykk i 2019 enn i 2018 er i all hovedsak endring i rapportering hos MGR.

Ved å ta utgangspunkt i sammenlignbare tall for årene står kommunen igjen med et resultat på omlag 860 tonn CO2 for 2019. Dette viser en reduksjon på 129 tonn CO2 sammenlignet med 2018. Dette tilsvarer omlag 13 %, og er et resultat kommunen er svært fornøyd med.

 

Klimaregnskap 2019 (2018-tall, tonn CO2 i parentes)

 
  Utslippskilde Forbruk                Utslipp  
Scope 1 Bensin                                   14046,04 liter      =   42,30 t CO2 (29,1 t)
  Diesel                                       97705,18 liter    = 315,24 t CO2 (175,4 t)
  SUM scope 1                          
                             357,54 t CO2
(204,5 t)
 
 
 
 
 
Scope 2
Antall kjørte kilometer med elbil
64681 km             =    1,55 t CO2
(0,25 t)
 
Elektrisk (oppvarming, etc)  
506477,5 kWh    =  602,71 t CO2
(711,7 t)
  SUM scope 2       
                               604,26 t CO2
(712 t)
       
Scope 3 Restavfall som ettersorteres sentralt 6500                  =     1,27 t CO2  
 
Restavfall (med emballasjeplast) 
4860 kilo            =     2,67 t CO2
(1,1 t)
 
Restavfall (uten emballasjeplast) 
43751 kilo           =   24,06 t CO2
(22,4 t)
  Antall flyreiser i Norden 0 (tur/retur)         =    0,63 t CO2 (0,6 t)
  Antall flyreiser i resten av Europa 0 (tur/retur)         =    0,26 t CO2 (0,3 t)
 
SUM scope 3                      
                               28,00 t CO2
(24,4 t)
 
 
 
 
       
 
Totalt CO2 utslipp           
                         989,80 tonn CO2
(940,90 t)
 
 
 
 
 
 

Klimafotavtrykk for den enkelte virksomhet (tonn CO2)

(Tall for 2018 og 2019)

Virksomhet 2018 2019
Rådhuset  84,31 69,45
Brannstasjonen (MGB) 54,85 47,32
Rauhallen teknisk lager  37,01 33,51
J.O.B.A. 22,06 19,35
Linåkertunet  201,56 173,29
Ringebu eldresenter 88,97 93,65
Ringebu helsesenter 36,66 9,56
Grubbegata bofellesskap  10,95 16,05
Fåvang barnehage 19,14 16,93
Ringebu barnehage 13,54 12,41
Fåvang skole 62,58 52,00
Ringebu skole 45,34 31,27
Ringebu ungdomsskole 86,31 89,55
Ringebu læringssenter 5,6 7,05
Kulturtjenesten 58,27 48,93
MGR/Frya Miljøstasjon 113,78 269,48
 

En virksomhet sitt klimafotavtrykk er summen av dens direkte (scope 1) og indirekte (scope 2 og scope 3) CO2-utslipp, og kan defineres som «Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv forårsaket av varer og tjenester konsumert av en geografisk enhet, uavhengig om utslippene skjer innenfor eller utenfor de geografiske systemgrenser.» (Larsen 2011).

Direkte utslipp (scope 1) omfatter utslipp fra egne kjøretøy og produksjon av energi til oppvarming. Indirekte utslipp omfatter utslipp fra produksjon av el og fjernvarme (scope 2) samt alle utslipp knyttet til å produsere de varer og tjenester som virksomheten konsumerer (scope 3).

 

Klima og miljørapporter for den enkelte virksomhet gjøres tilgjengelig ved forespørsel.