Klima-og miljøarbeidet i Ringebu kommune - Klimagassutslipp reduseres !

Klimaavtrykk 2017 - Klikk for stort bilde Ringebu kommune kunne for 2016 for første gang presentere sitt klimafotavtrykk, og med nye tall for 2017 kan vi nå måle og studere utviklingen, samt sette nye mål.   Gledelig er det å se at sum klimautslipp er redusert med 56 tonn sett i forhold til sammenlignbart tall for 2016, eller 5,7%.

Klimaavtrykket framkommer som sum av alle 16 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

 

Klimaregnskap 2017

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard. Denne GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

Klimaavtrykk 2017 - prosentvis fordelt - Klikk for stort bilde Vi ser at energi utgjør nær 4/5 del av kommunens utslipp, mens transport står for nær resterende, da avfall i denne sammenheng utgjør beskjedne 2 %

I lys av kommunens store satsing på energisparekontrakter (EPC) som har medført store tiltak på en rekke av kommunens bygg i 2017, og med en forventet energisparing på over 30%, er det stor grunn til å vente med spenning på et betydelig mindre klimafotavtrykk ved neste års rapport.  

I tillegg gikk hjemmetjenesten, helsetjenesten og barnevernet i kommunen over til kun ladbare biler i løpet av høsten (13 stk) noe som gir forventninger til et positivt bidrag til et mindre avtrykk også fra transportsektoren de kommende år.

Klimaregnskap 2017 (2016-tall, tonn CO2 i parentes)

 
Scope 1 Bensin (12 t)   5985 liter       =>  18,02 t CO2
  Olje (93 t)
99028 kWh    =>    42,01 t CO2
  Diesel (204 t) 53838 liter       => 173,71 t CO2
  SUM scope 1        (309 t)
                             233,74 t CO2
 
 
 
 
Scope 2
Antall kjørte kilometer med elbil (0,1 t)
14967 km          =>  0,48 t CO2
 
Elektrisk (oppvarming, etc)   (774 t)
6010301 kWh => 773,73 t CO2
  SUM scope 2       (774 t)
                             769,80 t CO2
     
Scope 3
Restavfall (med emballasjeplast)  (9 t)
33110 kilo           => 12,52 t CO2
 
Restavfall (uten emballasjeplast)  (8 t)
23669 kilo           =>   8,91 t CO2
 
 
 
 
SUM scope 3     (20 t)
                             21,42 t CO2
 
 
 
     
 
Total CO2 utslipp    (1103 t)
                         1024,96 tonn CO2
 
 
 
 
 

Klimaavtrykk for den enkelte virksomhet i 2017 (tonn CO2)

(tall i parentes er for 2016)

Rådhuset (127) 79 Fåvang barnehage (21) 21
Brannstasjonen (50) 57 Ringebu barnehage (16) 22
Rauhallen tekn.lager (36) 35 Fåvang skole (97) 73
Joba arbeid (19) 21 Ringebu skole (66) 55
Linåkertunet (211) 185 Ungdomsskolen (105) 123
Eldresenteret (232) 114 Læringssenteret (13) 9
Helsesenteret (30) 31 Kulturtjenesten (76) 83
Grubbegata bof.skap (5) 14 MGR/Frya miljøstasjon (Ny) 101