Klima- og miljøarbeidet i Ringebu kommune - Klimagassutslipp reduseres!

Klikk for stort bildeRingebu kommune presenterte sitt klimafotavtrykk for første gang i 2016. Basert på tallene fra 2017 og 2018 kan vi nå måle og studere utviklingen, samt sette nye mål. Gledelig er det å se at sum klimautslipp er redusert med 79 tonn sett i forhold til tall for 2017, dette tilsvarer en reduksjon på 8,4 %. Siden 2016 har Ringebu kommune redusert klimagassutslippet med nær 15 %.

Klimafotavtrykket framkommer som sum av alle 16 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

En virksomhet sitt klimafotavtrykk er summen av dens direkte (scope 1) og indirekte (scope 2 og scope 3) CO2-utslipp, og kan defineres som «Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv forårsaket av varer og tjenester konsumert av en geografisk enhet, uavhengig om utslippene skjer innenfor eller utenfor de geografiske systemgrenser.» (Larsen 2011).

Direkte utslipp (scope 1) omfatter utslipp fra egne kjøretøy og produksjon av energi til oppvarming. Indirekte utslipp omfatter utslipp fra produksjon av el og fjernvarme (scope 2) samt alle utslipp knyttet til å produsere de varer og tjenester som virksomheten konsumerer (scope 3).

 

Klimaregnskap 2018

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard. Denne GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

Klikk for stort bildeVi ser at energi utgjør 3/4 del av kommunens utslipp, mens transport står for nær resterende, da avfall i denne sammenheng utgjør beskjedne 2,5 %.

I lys av kommunens store satsing på energisparekontrakter (EPC) som har medført store tiltak på en rekke av kommunens bygg i 2017 og 2018, og med en forventet energisparing på over 30%, er det stor grunn til å vente med spenning på et betydelig mindre klimafotavtrykk også ved neste års rapport.  

I tillegg gikk hjemmetjenesten, helsetjenesten og barnevernet i kommunen over til kun ladbare biler i løpet av 2017, noe som gir forventninger til et positivt bidrag til et mindre avtrykk også fra transportsektoren de kommende år.

 

Klimaregnskap 2018 (2017-tall, tonn CO2 i parentes)

 
Scope 1 Bensin                                   9669,38 liter      =   29,12 t CO2 (12,6 t)
  Diesel                                       54355,55 liter    = 173,71 t CO2 (173,7 t)
  Olje   (42 t)
  SUM scope 1                          
                             204,49 t CO2
(228,4 t)
 
 
 
 
 
Scope 2
Antall kjørte kilometer med elbil
7750 km             =    0,25 t CO2
(0,5 t)
 
Elektrisk (oppvarming, etc)  
5560423 kWh    =  711,73 t CO2
(769,3 t)
  SUM scope 2       (769,8 t)
                               711,96 t CO2
(769,8 t)
       
Scope 3
Restavfall (med emballasjeplast) (12,5 t)
2920 kilo            =     1,10 t CO2
(12,5 t)
 
Restavfall (uten emballasjeplast) 
55331 kilo           =   22,43 t CO2
(9,1 t)
  Antall flyreiser i Norden 4 (tur/retur)         =    0,63 t CO2  
  Antall flyreiser i resten av Europa 1 (tur/retur)         =    0,26 t CO2  
 
 
 
 
 
SUM scope 3                      
                               24,42 t CO2
(21,6 t)
 
 
 
 
       
 
Totalt CO2 utslipp           
                         940,90 tonn CO2
(1019,8 t)
 
 
 
 
 
 

Klimafotavtrykk for den enkelte virksomhet (tonn CO2)

(Tall for 2017 og 2018)

Virksomhet 2017 2018
Rådhuset  79,05 84,31
Brannstasjonen (MGB) 57,04 54,85
Rauhallen teknisk lager  34,94 37,01
J.O.B.A. 21,10 22,06
Linåkertunet  185,39 201,56
Ringebu eldresenter 114,42 88,97
Ringebu helsesenter 31,39 36,66
Grubbegata bofellesskap  9,36 10,95
Fåvang barnehage 21,37 19,14
Ringebu barnehage 21,65 13,54
Fåvang skole 73,13 62,58
Ringebu skole 55,23 45,34
Ringebu ungdomsskole 123,18 86,31
Ringebu læringssenter 9,19 5,6
Kulturtjenesten 82,59 58,27
MGR/Frya Miljøstasjon 100,77 113,78
 
 
 

Klima og miljørapporter for den enkelte virksomhet gjøres tilgjengelig ved forespørsel.