Viktig melding

Klima- og miljøarbeidet i Ringebu kommune - Klimagassutslipp reduseres!

Ringebu kommune avlegger klimaregnskap for 5. året. Basert på tall fra 2016 og frem til i dag kan vi måle og studere utviklingen, samt sette nye mål.

Det er gledelig å se at kommunens klimautslipp stadig har nedgang. Sett over de siste tre år har Ringebu kommune redusert klimagassutslippet med ca 26 %. Hovedårsakene er redusert bruk av fossilt brennstoff, redusert strømforbruk og god kildesortering av avfall. Årlige klimaregnskap er et resultat av gjennomførte tiltak i kommunens klima- og energiplan. Ringebu kommune har siden 2013 miljøsertifisert alle virksomheter.

Klimafotavtrykket framkommer som sum av kommunens 16 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

Det er etablert ladestasjoner ved prioriterte kommunale bygg. Leasingbiler i barnevern og helse og omsorg er alle ladbare eller helelektriske. Det er gjennomført investeringer for energisparing i kommunale bygg for ca 45 mill kr, med garantert energisparing (EPC-prosjekt). I sum har tiltakene medført betydelige reduksjoner i kommunale klimautslipp. I løpet av 2021 skal klima- og energiplanen revideres, med mål og tiltak for kommende år.

 

Klimaregnskap 2020

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard. Denne GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

Energi utgjør hele 82,4 % av kommunens utslipp, mens transport står for nær resterende, da avfall i denne sammenheng utgjør beskjedne 2,87 %. Det har de siste årene blitt iverksatt gode tiltak innenfor alle faktorer i klimaregnskapet, og det er tydelig at dersom kommunen skal kunne opprettholde den positive trenden er det innenfor drivstoff- og strømforbruk det er mest å hente. Dette har kommunen lykkes med i 2020, og vil fortsatt være i fokus i årene fremover.

I lys av kommunens store satsing på energisparekontrakter (EPC) der det er forespeilet en forventet energisparing på over 30 %, var det stor spenning knyttet til kommunens klimafotavtrykk for 2020. Utslipp knyttet til energi har en nedgang på ca 50 tonn CO2 fra 2019 til 2020. Også fra 2018 til 2019 ble utslipp knyttet til energi redusert med 50 tonn, og dette viser at tiltakene som er iverksatt i forbindelse med EPC-prosjektet gir effekt.

Kommunens målte klimafotavtrykk tilsvarte i 2020 695,59 tonn CO2. I 2019 målte klimafotavtrykket nær 990 tonn CO2. 

Vi må ta med i beregningen at 2020 var et år der det var lite reising, kurs gikk digitalt og det var også en stor grad av hjemmekontor. Vi må derfor forvente at drivstofforbruket vil øke igjen i 2021, men en økende grad av elbiler i kommunen vil forhåpentligvis bidra til redusert utslipp. I tillegg har MGR i 2020 gjort en endring i rapportering som gjør store utslag på rapporten for Ringebu kommune fremover.

 

Klimaregnskap 2020 (2019-tall, tonn CO2 i parentes)

 
  Utslippskilde Forbruk                Utslipp  
Scope 1 Bensin                                   11430,22 liter    =   34,42 t CO2 (42,3 t)
  Diesel                                       20579,38 liter    =   66,40 t CO2 (315,24 t)
  SUM scope 1                          
                             100,82 t CO2
(357,5 t)
 
 
 
 
 
Scope 2
Elektrisk (oppvarming, etc)  
4830519 kWh    =  574,83 t CO2
(602,7 t)
  SUM scope 2       
                              574,83 t CO2
(604,3 t)
       
Scope 3 Restavfall som ettersorteres sentralt 16820                 =     3,28 t CO2 (1,27 t)
 
Restavfall (med emballasjeplast) 
 
(2,7 t)
 
Restavfall (uten emballasjeplast) 
30290 kilo           =   16,66 t CO2
(24,0 t)
  Antall flyreiser i Norden 0 (tur/retur)         =    0,00 t CO2 (0,6 t)
  Antall flyreiser i resten av Europa 0 (tur/retur)         =    0,00 t CO2 (0,3 t)
 
SUM scope 3                      
                                19,94 t CO2
(28,0 t)
 
 
 
 
       
 
Totalt CO2 utslipp           
                         695,59 tonn CO2
(989,80 t)
 
 
 
 
 
 

Klimafotavtrykk for den enkelte virksomhet (tonn CO2)

(Tall for 2018 og 2019)

Virksomhet 2019 2020
Rådhuset  69,45 68,40
Brannstasjonen (MGB) 47,32 48,03
Rauhallen teknisk lager  33,51 31,03
Tilrettelagte tjenester arbeid 19,35 15,66
Linåkertunet  173,29 173,29
Ringebu omsorgssenter 93,65 80,54
Ringebu helsesenter 9,56 22,15
Grubbegata bofellesskap  16,05 13,59
Fåvang barnehage 16,93 15,95
Ringebu barnehage 12,41 9,27
Fåvang skole 52,00 41,53
Ringebu skole 31,27 27,19
Ringebu ungdomsskole 89,55 86,17
Ringebu læringssenter 7,05 3,66
Kulturtjenesten 48,93 41,28
MGR/Frya Miljøstasjon 269,48 6,5
 

En virksomhet sitt klimafotavtrykk er summen av dens direkte (scope 1) og indirekte (scope 2 og scope 3) CO2-utslipp, og kan defineres som «Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv forårsaket av varer og tjenester konsumert av en geografisk enhet, uavhengig om utslippene skjer innenfor eller utenfor de geografiske systemgrenser.» (Larsen 2011).

Direkte utslipp (scope 1) omfatter utslipp fra egne kjøretøy og produksjon av energi til oppvarming. Indirekte utslipp omfatter utslipp fra produksjon av el og fjernvarme (scope 2) samt alle utslipp knyttet til å produsere de varer og tjenester som virksomheten konsumerer (scope 3).

 

Klima og miljørapporter for den enkelte virksomhet gjøres tilgjengelig ved forespørsel.