Kulturminneplan 2018 - 2030

Klikk for stort bildeRingebu kommunestyre vedtok i sitt møte 30.oktober Ringebus første kulturminneplan. Planen er avgrenset til å gjelde for området dalbunnen langs E6, fra Øyer grense i sør og til Sør-Fron grense i nord, på østsiden av Lågen.  Tettstedene Fåvang og Ringebu er ikke inkludert i planen.

Gudbrandsdalsmusea har vært innleid som konsulenter og har gjennomført registeringsarbeidet.  Planen er avgrenset til å gjelde 23 registrerte kulturminner.  Til sammen er det kartlagt ca. 90 lokaliteter fordelt på fire kategorier.  De fire kategoriene er vurdert i sammenheng med Riksantikvarens verdsetting og vekting.  En lokalitet kan være et gardstun eller miljø, eller også et enkeltobjekt som et hus eller veifar.