Viktig melding

Kulturmidler til lag og foreninger

Tilskudd kan søkes fra følgende poster 

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 320 000 
Søknadsfrist  er 15. mars og endelig.

Kommunestyrets vedtak 051/22 av økonomiplanen 2023-2026.
Vedtaket forutsatte en reduksjon i støtten til lag og foreninger fra kr 350.000 til kr 320.000 samt bortfall av støtte til nærmiljøanlegg/bygdahusene på kr 25.000 fra budsjettåret 2024.

Retningslinjer for søknad om kulturmidler:
Vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst 19.1.2015.  Revidert i Levekårsutvalget 2. juni 2020

Berettiget til tilskudd er lag og organisasjoner i Ringebu kommune som arbeider med kultur- og idrettsformål som kommer innbyggerne til gode, og som fremmer interessen for, og bedrer kultur- og idrettsmiljøet i kommunen.

Søknader skal fremmes av lagets/organisasjonens lokale avdeling innen kommunen. Søknaden skal undertegnes av foreningens leder eller kasserer.

Ved fordeling av midler prioriteres barn, ungdom og svake grupper samt lagets aktivitetsnivå.

Følgende krav stilles til at organisasjonen skal være berettiget til tilskudd:

1. Laget/Organisasjonen skal ha minst 5 medlemmer, være registeret i frivilligregisteret og ha tilhørighet eller medlemmer fra Ringebu kommune.
2. Laget/Organisasjonen skal avholde årsmøte hvert år og skal legge frem godkjent
   årsmelding og regnskap fra siste regnskapsår innen søknadsfristen for kulturmidlene.
3. Kommunen (kulturkontoret) har til enhver tid rett til å undersøke om  grunnlaget for tilskudd er tilstede, og hvordan bevilgede midler brukes. Tilskudd som utbetales på feilaktige premisser medfører tilbakebetalingsansvar.

De kommunale kulturmidlene fordeles en gang i året med søknadsfrist 15.mars.

Levekårsutvalget disponerer midlene og skal vedta fordeling til lag og organisasjoner

Søknaden skal fremmes elektronisk. Årsmelding, godkjent regnskap fra virksomhetens siste driftsår, budsjett for inneværende år skal vedlegges søknaden. (Om årsmøte ikke er gjennomført innen søknadsfristen kan dokumenter ettersendes)

Det søkes elektronisk under fanen selvbetjening på vår nettside eller fra linken under.  
Spørsmål rettes til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, tlf. 92463739. 

I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune"  er handlingsplanen for kultur følgende:
 

  • Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer.

 

  • Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med oppfordring om at laget/foreningen innarbeider retningslinjer for sikker transport i sine planer.
    Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.

Gå til elektronisk søknadsskjema har
 

Ta kontakt med anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no tlf. 92463736 hvis du ikke har anledning til å benytte elektronisk søknadsskjema