Viktig melding

Energi, klima og miljø

Ringebu kommune har som mål å være en ansvarlig og tydelig klimaaktør, og gjennom bevisste valg redusere sitt energiforbruk og sitt utslipp av klimagasser. 

Kommunen har en rekke påvirkings- og styringsmuligheter innen energi-og klima;
Som planmyndighet, stor byggeier, stor skogeier, stor innkjøper, deleier av energiprodusent (GE) deleier av renovasjonsselskap (MGR) og ikke minst, som rollemodell.

Som et viktig tiltak for å få ned energibruken igangsatte Ringebu kommune i 2014 arbeidet med energisparekontrakter (EPC), som er en modell for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak med garantert resultat. Som en del av dette ble 24 bygg analysert i detalj, og aktuelle tiltak klarlagt. Disse tiltakene ble gjennomført i 2017 og 2018. Det forventes mer enn en 1/3 reduksjon av energibruken, og med utgangspunkt i et totalt energiforbruk på over 7 mill kWt er det klart at dette får en meget betydelig positiv effekt for både miljøet og de kommunale budsjetter.

Ringebu kommunestyre vedtok at kommunen skulle Miljøfyrtårnsertifiseres, og i 2013 ble Ringebu rådhus sertifisert som første virksomhet. I løpet av de neste tre årene ble også de tre skolene, barnehagene, helsesenteret, eldresenter etc. sertifisert, slik at alle 15 kommunens virksomheter var miljøsertifisert i løpet av 2016. I ettertid flyttet MGR til egne lokaler, og kommunen har nå 16 miljøsertifiserte virksomheter. Dette er det svært få kommuner som har gjennomført. Det å være sertifisert gjennom Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, med temaer som
HMS (helse-miljø-sikkerhet), arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, energi, transport og utslipp.

De to over nevnte tiltak er de to store «paraply»-tiltakene i kommunens energi- og klimaplan 2015-2018. Energi- og klimaplanen skal revideres i 2019.