Personal og lønn

Fellestjenesten v/personal og lønn sørger for veiledning i personalspørsmål overfor tjenesteledere og ledere for interkommunale selskap. Alle tilsettingsbrev og bekreftelser på permisjoner osv går ut fra oss. I tillegg legges alle faste og variable lønnsbilag inn og kjøres av Fellestjenesten.

Det er i hovedsak Bente F. Bjørge og Gry Wangen som jobber med personalspørsmål. Oddveig Borgedal jobber på lønn med Bente F. Bjørge som backup.

Noen av oppgavene vi løser her er:

  • veilede ledere i lønn og personalspørsmål
  • veilede ledere i tilsettingssaker og skriving av tilsettingsprotokoll
  • kompetanseheving /opplæring innen lønn og personal
  • koordinere i forhold til personaltiltak og lærlingeordningen
  • veilede og lære opp ledere i bruken av Visma Enterprise HRM
  • registrere inn og kjøre lønnsutbetalinger
  • registrere all fravær og sende refusjoner til NAV
  • innrapportere til: klp (kommunal landspensjonskasse), AA-register (arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret), pai-registeret (lønns- og fraværsstatistikk), skatt og arbeidsgiveravgift.
  • ajourføre en komplett ansattliste
  • Gry har i tillegg en del oppgaver for skolene/barnehagene som skoleskyss og fakturering.