Kommunedirektørens side

Her vil du finne kommunedirektørens ord.

Det nærmer seg kommunevalg. En fireårig valgperiode går mot slutten og det skal gjøres opp politiske regnskap. Kommunevalget i Ringebu foregår mandag 9. september. I forkant av valgdagen er det gode muligheter til å få avgitt sin stemme. I tillegg til forhåndsstemmegiving på dagtid de siste ukene før valget, gis det muligheter til å avgi stemme to ettermiddager i løpet av de to siste ukene før valgdagen. Følg med på kunngjøringer i sommer. 

Det kan være på sin plass med noen ord om status på overordnet arealplanlegging i Ringebu.


Kommuneplanens arealdel for Ringebu kommune 2018-2030 ble vedtatt av kommunestyret sist juni. Planen er kommunens overordnede arealplan, og er utgangspunktet for all reguleringsplanlegging. Størsteparten av planen ble vedtatt med rettsvirkning, altså ble planen gyldig fra vedtakstidspunktet. Dermed kom en svært langvarig planprosess i mål for alt areal utenom visse hytteområder i fjellet, og gamle planer er avløst av ny plan. Vedtatt plan innebærer planavklaring for sentrumsområdene og arealer avsatt til bolig- og næringsformål. At ny arealdel til kommuneplanen er vedtatt med rettsvirkning gjør at den overordnede arealdisponeringen etter plan- og bygningsloven er bestemt, og at regulering kan påstartes der det er aktuelt. For næringsliv og utbyggere betyr det muligheter til endelig å komme videre med viktige utbyggingsplaner.

Kommunene har en viktig rolle innen energi og klima. Statlige myndigheter har ikke stilt konkrete krav til kommunene ennå, men dette kan komme. Kommunene trenger ikke pålegg fra statlig hold for å forsterke innsatsen lokalt. Kommunestyret i Ringebu formulerte for en del år siden klare målsettinger og konkrete tiltak for vår kommune. Dette ble nedfelt i kommunens første energi- og klimaplan. Kommunens egen virksomhet har stått sentralt. Kommunen vil gå foran som et godt eksempel. Kommunen har avlagt eget klimaregnskap de siste to årene, informasjon ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. I høst starter arbeidet med revisjon ov kommunens energi- og klimaplan, hvor våre folkevalgte skal sette ambisjoner for de kommende år. Dette blir kommunens tredjegenerasjons plan på området. 

Kommunestyrene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vedtok i februar-mars at det skal etableres nye samarbeidsordninger. Fra før har kommunene rundt ti etablerte interkommunale samarbeid, som favner alt fra pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, regnskap og geodata til brann- og feievesen og renovasjon. Nå kommer tre nye.

Sommeren er over, og vi er i full gang med å forberede en hektisk høst.

Mye positivt er på gang i kommunen vår. Det har vært stor aktivitet og mye folk i Landsbyen Ringebu gjennom hele sommeren. Sentrumsforskjønningen er ferdigstilt og i løpet av høsten kommer gangbrua over Våla. Flere leilighetsprosjekter er under forberedelse. Snart avrundes sommeren med nok en Fårikålfestival.

Kontaktperson

Håvard Gangsås
Håvard Gangsås
Kommunedirektør
Mob: 949 73 609