Viktig melding

Bo utenfor boligfelt

Spredt boligbygging:

Noe kanskje ikke så mange kjenner til, er muligheten for såkalt spredt boligbygging. Det betyr at du kan bygge deg hus utenfor boligfelt, dersom det er praktisk gjennomførbart med tanke på veg, vann og avløp, og at grunneier har søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

I LNF (Landbruk, Natur- og Frilufts)-områdene i kommuneplan / kommunedelplan er det lagt opp til å være en liberal praksis for å etablere ny boligbebyggelse (spredt boligbygging). De mest aktuelle områdene for dette utgjør i grove trekk store deler av:  

  • Baksida, både i Ringebu og Fåvang
  • Sør-Fåvang (Bråstad- til Øyer grense)
  • Svebakken- Lundstuen-området (Fåvang)
  • Brekkom
  • Sør-Vekkom
  • Nordre Kjønås
  • Venabygd

Uansett er det slik at de som ønsker å bygge "spredt", må avklare med grunneier om han/hun kan være interessert i å selge tomt i det aktuelle området. Det er da grunneier som må søke om fradeling og eventuell dispensasjon fra kommuneplan / kommunedelplanen. Administrasjonens hovedfokus i denne type saker blir å påse at de praktiske forhold for atkomst, vann og avløpsløsninger for boligetableringen er dokumentert. Det er viktig å være oppmerksom på grunnforhold, skredfare, flomfare, og om massene er egnet til infiltrasjonsanlegg. Det vil også være viktig å ikke berøre dyrka mark. Ved spørsmål, kontakt post@ringebu.kommune.no