Boligfinansiering

Det finnes boligpolitiske virkemidler som kommer tomtekjøpere i kommunen til gode.

Fritak for eiendomsskatt

Alle nyoppførte boliger i kommunen er fritatt for eiendomsskatt i 2 år.


Husbanken

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som
har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd
eller bostøtte. Du kan få startlån til kjøp, utbedring og tilpasning eller oppføring av ny bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Les mer på husbanken.no/startlaan/

Anne Lise Martin kan kontaktes for orientering og søknader, tlf. 404 16 860 / anne.lise.martin@ringebu.kommune.no


Boligtilskudd

Det gis 75.000 kroner i tilskudd ved bygging av helårsbolig i kommunen.

Følgende retningslinjer gjelder for ordningen:

  1. Tilskuddet kan først kreves utbetalt når ferdigattest for den nye boligen er gitt.
  2. Rekkehus, tomannsboliger og leiligheter omfattes også av ordningen.  
  3. Tilskuddsordningen gjelder for alle nybygde helårsboliger og leiligheter i hele kommunen. Bygges hus med utleieleilighet gis det kun boligtilskudd til boenheten som er beregnet til eget bruk.
  4. Boliger som i utgangspunktet er bygd som hytte omfattes ikke av ordningen.
  5. Boligbygger/boligkjøper må selv søke om å få boligtilskuddet utbetalt. Er søknad ikke fremmet innen 6 måneder regnet fra dato for ferdigattest, faller retten til boligtilskudd bort.
  6. Kommunestyret kan etter vedtak endre ordningen og eventuelt avskaffe ordningen. Slike endringer må varsles i god tid, slik at den enkelte boligbygger kan tilpasse seg nytt regelverk.  
  7. Ordningen iverksettes fra 01.juni 2011 og omfatter helårsboliger der søknad om byggetillatelse er mottatt etter denne dato.  
  8. Ordningen gjelder ikke for de som har fått gratis tomt eller fått boligtilskudd tidligere.

Søknad om boligtilskudd sendes Ringebu kommune, Handstadgata 4, 2630 Ringebu eller post@ringebu.kommune.no