Offentlige ettersyn og høringer av planforslag - samlet oversikt

Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel) - Klikk for stort bilde

  • Høringsperiode 21.11.2017-15.01.2018: Reguleringsplan for Gulltjønn II østre del, planID 0520201603, med formål å omregulere ni tomter fra næringsbebyggelse til kombinert formål utleie/fritidsbebyggelse. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
  • Høringsperiode 19.10.-01.12.2017: Reguleringsplan for fylkesveg 388 Brekkebakkene, planID 0520201701, med formål å legge til rette for kurveutretting og bredding av vegen. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister og i Ringebu rådhus. Merknader til planforslaget merkes "Reguleringsplan - Brekkebakken, saksnr. 16/112642" og sendes til firmapost-ost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.
Publisert av Kenny Tran. Sist endret 20.11.2017

Merknader til planforslag sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no med mindre det er opplyst om noe annet.

Tidligere høringer

  • Høringsperiode 14.09.-27.10.2017: Reguleringsplan for Stulsåa felt H6, planID 0520201502, med formål å legge til for fritidsbebyggelse med tilhørende adkomstveger og grønnstruktur. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
  • Høringsperiode 07.06.-28.07.2017: Reguleringsplan for Gudbrandsgard senter II, planID 0520201602, med formål å detaljere type bebyggelse både i felt A og C for frittliggende eller konsentrert fritidsbebyggelse. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
  • Høringsperiode 09.12.2016-01.02.2017: Reguleringsplan for Vy alpinhytter, planID 0520201605, med formål å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsbebyggelse. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.