Offentlige ettersyn og høringer av planforslag - samlet oversikt

Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel) - Klikk for stort bilde

  • Høringsperiode 13.07.-07.09.2018: Detaljregulering for Fylkesveg 27 Venabygd-Jønnhaltvegen, planID 0520201803, med formål å utbedre og sikre vegstrekningen for ytterligere setninger, legge til rette for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader og sikre bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Plandokumenter er tilgjengelig via Statens vegvesens hjemmeside.

Merknader til planforslag sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no med mindre det er opplyst om noe annet.

Tidligere høringer (kartsiden)

  • Høringsperiode 07.03.-25.04.2018: Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen felt H14, planID 0520201609, med formål å legge til rette for utvikling i byggeområdene, grønnstruktur, ski-inn og ski-ut, samt justere vegformålet med mer.
  • Høringsperiode 19.12.2017-05.02.2018: Reguleringsplan for Ringebu vannverk, planID 0520201702, med formål å erstatte dagens vannverk i Tollmoen med et nytt vannverk på Risøya i forbindelse med ny E6.
  • Høringsperiode 21.11.2017-15.01.2018: Reguleringsplan for Gulltjønn II østre del, planID 0520201603, med formål å omregulere ni tomter fra næringsbebyggelse til kombinert formål utleie/fritidsbebyggelse.
  • Høringsperiode 19.10.-01.12.2017: Reguleringsplan for fylkesveg 388 Brekkebakken, planID 0520201701, med formål å legge til rette for kurveutretting og bredding av vegen.
  • Høringsperiode 14.09.-27.10.2017: Reguleringsplan for Stulsåa felt H6, planID 0520201502, med formål å legge til for fritidsbebyggelse med tilhørende adkomstveger og grønnstruktur.
  • Høringsperiode 07.06.-28.07.2017: Reguleringsplan for Gudbrandsgard senter II, planID 0520201602, med formål å detaljere type bebyggelse både i felt A og C for frittliggende eller konsentrert fritidsbebyggelse.
  • Høringsperiode 09.12.2016-01.02.2017: Reguleringsplan for Vy alpinhytter, planID 0520201605, med formål å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsbebyggelse.