Viktig melding!

Offentlige ettersyn og høringer av arealplanforslag

Merknader til planforslag sendes enten på e-post eller per post til (med mindre det er oppgitt noe annet):

  • post@ringebu.kommune.no
  • Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Husk å merke oversendelsen med planID-en.

Tips: Trykk på kolonnetittelen for å sortere.
Offentlig ettersyn og høring av planforslag
Høringsperiode Plannavn PlanID Planens hensikt Høringsdokumenter
01.03. - 12.04.2019 Detaljregulering for Rauskuttberget hytteområde 0520201802 Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av fritidsboliger, skiløyper og interne veger, samt friluftsområder. Det er planlagt frittstående hytter, og det tillates bebyggelse som er mindre tradisjonell, samtidig som det stilles krav til tilpassing til omgivelsene. Planområdet er på ca. 86 daa, og det er tenkt 55 tomter. 0520201802
01.10.-12.11.2018 Detaljregulering for Kvitfjelltoppen felt H5 og H6 0520201801 Legge til rette for fritidsbebyggelse med vegadkomst samt ivareta grønnstruktur og gode skiløyper. 0520201801
01.10.-12.11.2018 Detaljregulering for Ringebu omsorgsboliger og eldresenter 0520201709 Legge til rette for etablering av bofellesskap med tilhørende parkeringsplasser og fellesarealer, samt rydde opp i gjeldende planer av eldre datoer. 0520201709
01.10.-12.11.2018 Detaljregulering for Fåvang vegserviceanlegg 0520201705 Tilrettelegge for en ny bensinstasjon med forretning og næringsbygg for forretning og kontor med tilhørende infrastruktur. Eksisterende krisevannsanlegg flyttes til ny plassering. Stramme opp parkerings- og idrettsarealet tilknyttet idrettsplassen. Det sikres gode og trygge forbindelser for de mye trafikantene. 0520201705
13.07.-07.09.2018 Detaljregulering for Fylkesveg 27 Venabygd-Jønnhaltvegen 0520201803 Utbedre og sikre vegstrekningen for ytterligere setninger, legge til rette for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader og sikre bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. 0520201803

 

Merknader til planforslag sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no med mindre det er opplyst om noe annet.

Tidligere høringer (kartsiden)

  • Høringsperiode 13.07.-07.09.2018: Detaljregulering for Fylkesveg 27 Venabygd-Jønnhaltvegen, planID 0520201803, med formål å utbedre og sikre vegstrekningen for ytterligere setninger, legge til rette for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader og sikre bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Plandokumenter er tilgjengelig via Statens vegvesens hjemmeside.
  • Høringsperiode 07.03.-25.04.2018: Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen felt H14, planID 0520201609, med formål å legge til rette for utvikling i byggeområdene, grønnstruktur, ski-inn og ski-ut, samt justere vegformålet med mer.
  • Høringsperiode 19.12.2017-05.02.2018: Reguleringsplan for Ringebu vannverk, planID 0520201702, med formål å erstatte dagens vannverk i Tollmoen med et nytt vannverk på Risøya i forbindelse med ny E6.
  • Høringsperiode 21.11.2017-15.01.2018: Reguleringsplan for Gulltjønn II østre del, planID 0520201603, med formål å omregulere ni tomter fra næringsbebyggelse til kombinert formål utleie/fritidsbebyggelse.
  • Høringsperiode 19.10.-01.12.2017: Reguleringsplan for fylkesveg 388 Brekkebakken, planID 0520201701, med formål å legge til rette for kurveutretting og bredding av vegen.
  • Høringsperiode 14.09.-27.10.2017: Reguleringsplan for Stulsåa felt H6, planID 0520201502, med formål å legge til for fritidsbebyggelse med tilhørende adkomstveger og grønnstruktur.
  • Høringsperiode 07.06.-28.07.2017: Reguleringsplan for Gudbrandsgard senter II, planID 0520201602, med formål å detaljere type bebyggelse både i felt A og C for frittliggende eller konsentrert fritidsbebyggelse.
  • Høringsperiode 09.12.2016-01.02.2017: Reguleringsplan for Vy alpinhytter, planID 0520201605, med formål å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsbebyggelse.