Viktig melding

Bofellesskap for funksjonshemmede – status uke 27.2018

Framdrift i prosjektet gikk som planlagt ut januar 2018 med utarbeidelse av tegninger og funksjonsbeskrivelse av hva som skal bygges. RFF, ungdomsrådet, eldrerådet og pårørende har vært involvert  og har medvirket gjennom hele prosessen.  Kommunen sendte forespørsel  om investeringstilskudd til Husbanken 16.01.2018. Da var prosjektet definer t og tegnet slik alle mente var beste løsning. Behandling og dialog med Husbanken har dessverre tatt lang tid.

06.03.2018 var vår arkitekt sammen med to fra plan og teknisk på møte i Husbanken. I møtet påpekte Husbanken det de anser som problematisk i forhold til prinsippene for normalisering og integrering. Problemer Husbanken ser i forhold til dette er:

 

 1. Lokalisering i umiddelbar nærhet av et aldershjem – uheldig samlokalisering i forhold til alder, funksjonsnivå og behov for hjelp
 2. Antall samlokaliserte boliger for målgruppen personer med utviklingshemming (de anbefalte antall er 6 til 8 personer)
 3. Samlokalisering av unge og eldre personer med utviklingshelling, personer som trenger relativt lite hjelp med de som er multifunksjonshemmede og trenger mye bistand
 4. Den store parkeringsplassen som gir institusjonspreg
 5. Avlastningsbolig: Det finnes ikke avlastningsbolig for voksne, kun avlastningsplasser (institusjon). Hvis dette er ment som avlastningsbolig for barn, da stiller man spørsmål om plassering av barn sammen med voksne.

Utfyllende informasjon ble sendt Husbanken 16.03.2018.

I brev fra Husbanken 20.04.2018 anbefaler de prosjektet men under følgende forutsetninger:

 1. Det blir ikke bygging av flere omsorgsboliger på denne tomta
 2. Parkeringsanlegget reduseres
 3. Fløyen med svalgang adkomst plasseres der hvor det er planlagt en framtidig bygning (stiplet forslag) Alternativet er å få litt «fasadespill» f.eks. trekke inn noen enheter, eller en fløy, annerledes takfall o.l for å dempe institusjonspreget av det lange bygget
 4. De to fløyene bør få et annerledes arkitektonisk inntrykk
 5. Kommunen må bli nøye med valg av materialer, farge og detaljer som ikke gir institusjonspreg

  I tillegg har Husbanken følgende kommentarer til plantegningen:
 6. På badet med badekar må det også vises mulighet for en rullestoltilgjengelig dusj
 7. Vaskemaskin og servant bør bytte plass for å få bedre tilgang til badekar, samt at servanten
 8. Dørene til de små bodene skal være utadslående

Husbanken ba om reviderte tegninger som tar hensyn til deres kommentarer.

Vår arkitekt fikk i oppdrag å tegne om for å imøtekomme Husbanken. Forslag til ny løsning ble gjennomgått i møtet i RFF 23.05.2018 (SAK 009/18). Det var enighet i møtet om at opprinnelig løsning sendt Husbanken 16.01.2018 er den beste. Basert på innspill fra RFF i deres møte 23.05.2018, jobber vår arkitekt med revidert løsning som både ivaretar våre ønsker og samtidig forhåpentligvis imøtekommer Husbanken.

I møte i byggekomiteen 28.06.2018 ble det uttrykt misnøye med at Husbanken ikke imøtekommer RFF og deres kommentarer. Nytt brev ble sendt Husbanken 28.06.2018 der deres punkter med forutsetninger ble kommentert. 
Husbanken besvarte dette i e-post 29.06.2018, og sier de ikke har mulighet til å gå videre i dialog om prosjektet før i slutten av aug. Dette ble bekreftet i oppfølgingssamtale med ny saksbehandler 02.07.2018.

Ny orientering om framdrift i prosjektet sendes ut så snart saken er avklart med Husbanken.