Viktig melding

Bofellesskap for funksjonshemmede

Status uke 51.2019

Byggearbeider pågår for fullt med isolering og tetting av tak, innsetting av dører og vinduer.
Mye snøfall medfører mye arbeid for en byggeplass, men tak blir tettet til jul som planlagt.
Fyring har startet og sparkling av golv starter med det første, før bygging av delevegger innvendig. Rørlegger og elektriker begynner med sine innvendige arbeider på nyåret.
Arbeidene med sprinkling av Ringebu omsorgssenter går etter planen.                                                                   

Vi ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt år

    

 

 

 

 

 

 

 

Status uke 26.2019

Byggearbeider pågår for fullt med graving og støping.
Viktige datoer i fremdriften er: Ferdig betong uke 37 og tett tak i uke 51.
Planlagt ferdigstillelse av bygget er til sommerferien 2020. Med tid til møblering og klargjøring så blir innflytting 3 kvartal 2020.

Vi har også startet arbeider med sprinkling av eksisterende bygg på RES. Ferdig vår 2020. 

 

             

 

 

 

 

Kontrakt med Fron Bygg AS for gjennomføring av prosjektet ble signert i dag, 07.02.19

 

 

 

 

Teknisk sjef Jostein Gårderløkken og Espen Sandum fra Fron Bygg signerte kontrakten. Leder i Byggekomiteen Brede Holdbrekken deltok også.

 

Status 30.01.2019

Totalentreprenør er valgt !

Etter gjennomført anbudsrunde er innstilling av totalentreprenør som skal gjennomføre prosjektert utført. Fron Bygg AS kom best i konkurransen og byggekomiteen er innstilt på å inngå kontrakt med dem. Etter at kontrakt er inngått blir det en periode med prosjektering før byggestart til våren.
I prosjektet inngår nytt bofellesskap, brannsikring av eksisterende bygg på Ringebu Eldresenter med sprinkling og oppgradering av vannledning i området.

 

Status 05.12.2018

Prosjektet godkjent i Husbanken !

I sitt tilsagn datert 15.11.2018 godkjenner endelig Husbanken prosjektet, og gir oss investeringstilskudd.
Det er en viktig beslutning for prosjektet, og betyr at vi jobber aktivt videre med å forberede oppstart.

Tegninger er tilpasset i dialog med Husbanken slik at de godkjente dem, men uten at vi har måtte endre gode kvaliteter i prosjektet. Kan nevne at bad i boenheter er utvidet med 2 m2, og stort soverom er redusert tilsvarende.

De siste tegninger er vedlagt under.

Anbudsprosessen har kommet langt, og forespørsel om tilbud ble kunngjort 29.10.2018. Innleveringsfrist for tilbud er 14.12.2018, og vi er spent på responsen og prisnivået !.
Etter at vi har mottatt tilbud og evaluert disse grundig, så vil en innstilling på entreprenør til å gjennomføre oppdraget foreligge i januar/februar 2019.

 

Ny løsning til Husbanken 14.09.2018

Basert på tilbakemelding fra Husbanken 13.08.2018 har vi nå tegnet revidert løsning.

Oppdaterte tegninger ble sendt Husbanken 14.09.2018 og er vedlagt under fane Planlegging -Tegninger.

Tilbakemeldingene fra Husbanken ble gjennomgått i møte i Byggekomiteèn 22.08.2018, og der det var enighet om å tilpasse løsningen innspillene fra Husbanken.

 

Bakgrunn


I vedtatt økonomiplan for perioden 2018 til 2021 er det avsatt 1 million i 2017, 14 millioner i 2018 og 22 millioner i 2019 til bygging av bofellesskap for funksjonshemmede.
Bofellesskap skal bestå av 12 leiligheter, inkl. avlastningsbolig, tilhørende personaldel og nødvendige fellesfunksjoner.

Tomt på 5 da til bofellesskapet er ervervet vest for dagens Ringebu Eldresenter (RES)  på Brettingen.

Endelig planløsning og utforming av prosjektet vil bli etablert i prosjekteringsfasen men det er skissert et løsningsforslag med 12 leiligheter, hvorav 6 leiligheter planlegges rundt en fellesdel bestående av stue, kjøkken og personaldel. De resterende leiligheter planlegges med svalgang over gangarealet inn til fellesdelen. En av leilighetene er tiltenkt formål som avlastningsbolig. Avlastningsenheten planlegges utrustet på en fleksibel måte, slik at den ved behov kan huse to personer samtidig. Alt foreslås bygget på et plan. 

Byggekomité


I kommunestyremøte 25.04.2017, KOM 030/17 – oppretting av byggekomité for bygging av nytt bofellesskap ble følgende vedtatt:
1.  Kommunestyret oppretter en egen byggekomité med 5 medlemmer for planlegging og bygging av nytt bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, herav er 3 folkevalgte representanter, med stemmerett, og 1 er brukerrepresentant og 1 representerer den tjeneste som skal drifte bofellesskapet, begge sistnevnte uten stemmerett. Dot verges i till egg 1 folkevalgt varamedlem.
2. Følgende folkevalgte medlemmer velges som medlemmer til byggekomiteen:
a. Leder:  Brede Holdbrekken
b. Medlem  Else Sæther
c. Medlem  Erik Odlo
d. Varamedlem Ståle Sønsteli
3. Kommunestyret anmoder rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om å utpeke en representant til byggekomiteen.
4. Kommunestyret godkjenner reglement for gjennomføring av byggeprosjektet, datert 30.03.2017

Byggekomiteen hadde sitt første møte 28.06.2017.
Komiteen ble konstituert. Brede Holdbrekken ble utnevnt som leder i kommunestyret 25.04.2017. Erik Odlo ble valgt som nestleder. Ingolf Morten Bunes er utnevnt som representant fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Representant for tjenesten som skal drifte  bofelleskapet er tjenesteleder Arild Kongsrud.
Byggekomiteen følger vedtatt reglement datert 30.03.2017 for gjennomføringen av prosjektet.
På rådmannens vegne er tjenesteleder plan og teknisk prosjektansvarlig og sekretariat for komiteen og forbereder og legger fram saker som skal behandles i komiteen. Kommunens prosjektleder for prosjektet er Per Kr. Simengård.

Arbeidsform og medvirkning


Byggekomiteen har fokus på medvirkning og diskuterte saken inngående i sitt første møte. Det er viktig at aktuelle involverte kommer med innspill i prosessen og egen informasjon er sendt til:

 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet
 • Levekårsutvalget
 • Brukere, foreldre og pårørende til framtidige beboere og de som bor midlertidig på RES i dag

Informasjon om prosessen og prosjektet er og vil bli gitt i egne informasjonsmøter, åpne møter, kommunens hjemmeside og Ringebuposten.

Det er viktig at innspill kommer til rett tid for at de skal kunne vurderes inn i prosjektet.

I tillegg til de involverte nevnt over vil aktuelle interne fagmiljøer trekkes inn, bl.a. IKT-avdelingen for data- og velferdsteknologi og drift- og renholdspersonell.
Det vil også bli lagt vekt på å finne arkitekt og aktører i byggeprosjektet som har erfaringer med tilsvarende bygg, og for å finne fleksible løsninger med store muligheter og få begrensninger.

Status uke 27.2018

Opprinnelig Framdrift


Viktige perioder og datoer i gjeldende framdriftsplan er:

2017:

 • 01.09.2017 –minikonkurranse til arkitekter for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for prosjektet
 • August – starten av september 2017 – informasjon- og innspillsfase med involverte (i hht. liste over)
 • 23.08.2017 –    Informasjonsmøte med brukere, foreldre og pårørende
 • 12.09.2017 -    Frist for første innspill fra involverte til funksjonsbeskrivelse (bl.a. hva skal bygget inneholde og hvordan skal det utformes)
 • 20.09.2017 –    Tilbudsfrist for arkitekter i minikonkurranse
 • 28.09.2017 –    Byggekomite innstiller på valg av arkitekt som skal utarbeid funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise
 • 28.09.2017 –    Oversende kommunens samlede innspill til valgt arkitekt
 • Ca 10.12.2017 – Frist for arkitekt for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse

2018:

 • Ca 12.12.2017 – ca 15.01.2018 – Fase med dialog med alle involverte for gjennomgang og innspill på foreslått funksjonsbeskrivelse
 • 01.02.2018 –    Sende ut av anbudsforespørsel i totalentreprise (for gjennomføring av prosjektet)
 • Ca 01.04.2018  - Frist for å gi pristilbud i anbudskonkurransen
 • Ca 01.05.2018 – Valg av Totalentreprenør
 • Ca 01.06.2018 – Start prosjektering og forberede byggestart.
 • 01.06.2019 -    Ferdigstillelse

Kontaktperson

Per Kristian Simengård
Per Kristian Simengård
Ingeniør
Tlf.: 95273168