Viktig melding!

Overføringsledning Kjønnås

Kartutsnitt over planlagt trasé over Kjønnås, fra Grådalshaugen til Gunstadskogen. Endringer i trasé vil komme, prosjektering er i gang. 

Det skal anlegges ny vannledning og noen avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning mot Ringebu sentrum. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner. Det ble utlyst konkurranse om arbeidene, og totalentreprenøren som vant jobben er Åge Haverstad AS.

Prosjektering utføres i løpet av sommeren 2021, og oppstart av arbeidene er planlagt startet høst/vinter 2021. Frist for ferdigstilling av arbeidene er satt til 31.10.2022. Oppdatert informasjon om prosjektet vil legges ut på denne siden.

Informasjonsbrosjyre om arbeidene finner du her. (PDF, 2 MB)

I dag er det kommunale spillvann/avløpsledninger i nærheten av hver ende av Midtvegen. Avløpsledninger vil forlenges og knyttes med eksisterende. Se illustrasjoner for omtrentlig utstrekning. Ny vannledning vil legges med hele vegen fra Grådalshaugen høydebasseng og helt bort til Gunstadskogen.

Kartutsnitt over eksisterende VA i prosjektområdet. Ny overføringsledning for vann skal gå etter Midtvegen, fra Grådalshaugen høydebasseng i vest, til tilknytning mot ledning fra Gunstadskogen høydebasseng i øst, med tilknytning rett ved Kjønnåsvegen Fv2578.  
Kartutsnitt ved Gunstadskogen, fra Midtvegen og opp til Kjønnåsvegen. Mulig trasé vist i oransje og sluttpunkt/tilkobling i østre del av entreprisen markert med rødt.   Østre ende av Midtvegen. Ny avløpsledning legges fra innkjøring til Nistugun Gunstad og østover til eksisterende kum ved Midtvegen 21.

 

Vestre ende av Midtvegen. Ny avløpsledning med selvfall legges fra innkjøring til Midtvegen 220 og vestover til eksisterende kum ved Midtvegen 258.