Ringebu kommune er i gang med planlegging av lekeplasser i Vålebru og på Fåvang. I Fåvang er det regulert et areal til ny lekeplass i Nesseskogen park, se rød avgrensning på flyfoto. I Ringebu skal eksisterende lekepark utvides og oppgraderes. 

               

 

  

 

 

Situasjonsplan

Ringebu kommune skal bygge et tilbygg ved Ringebu Barnehage. Arbeidene utføres som totalentreprise og er tildelt av Fron Bygg AS etter en anbudsrunde i vinter. Oppstart vår 2022, Ferdigstilles desember 2022.

 

 

 

Om Prosjektet:

Barnehagen skal bygges om som vist på tegninger. Funksjons- og arealprogrammet bygger på gjennomgang av eksisterende barnehage og erfaringer av brukergruppene. Prosjektet består i hovedsak av et tilbygg til administrasjonsdelen, samt noe ombygging ved tilbygget og et tilbygg med toaletter, garderober for ansatte, samt et nytt rengjøringsrom. I det samme tilbygget kommer 2 nye avdelinger for henholdsvis 9 småbarn og 18 store barn med felles kjøkken. I underetasjen på tilbygget blir det et teknisk rom og sprinklerrom. Resterende del av underetasje er et åpent areal for overdekket utelek og mulighet for noe lagring.

Utvendig skal det etableres en ny port og hc-rampe fra parkeringsplass til hovedinngangene. Eksisterende parkeringsplass skal utvides og trafo flyttes. Mot Kjønnåsvegen skal det settes opp ny støyskjerm.

Utskifte av vann og avløp i Ulbergvegen og Kjønnåsvegen:

I tillegg skal vann- og avløpsledninger skiftes ut fra innkjøring til Kjønnåsvegen 14 og ned til krysset som tar av til Kolflata. (doktorkrysset), samt fra innkjøringen til Ulbergvegen og inn til parkeringsplassen for barnehagen.

Kjønnåsvegen og Ulbergvegen er nå åpnet opp for toveis-kjøring igjen.

Skisse som viser hvilke vann- og avløpsledninger som skal skiftes ut: G101_B01 VA pplass bhg 1 (PDF, 286 kB)

 

Ringebu kommune skal opparbeide nye carporter og parkeringsplasser ved Linåkertunet på Fåvang.
Det vil bli plass til 9 biler i carporten, der det også vil bli montert ladestasjoner for kommunens 
tjenestebiler. På planet over carporten blir det uteparkering for 15 biler.

Arbeidene utføres av Fron Bygg AS med Stian Brenden Maskinservice AS (graving/grunnarbeid) og Minel Gudbrandsdal (elektrisk) som underentreprenører.

De vil starte opp vinteren 2022, og prosjektet er beregnet ferdig sommeren/høsten 2022.
 

 

Det skal anlegges ny vannledning og noen avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning mot Ringebu sentrum. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner. Det ble utlyst konkurranse om arbeidene, og totalentreprenøren som vant jobben er Åge Haverstad AS.

Ringebu kommune har lagt vann- og avløpsledninger oppover Gunstadvegen, som et ledd i arbeidet med opprydning av spredt avløp i randsoner. Det er anledning til å knytte seg til kommunalt vann og avløp, med de krav og avgifter som følger.