Tidligst mulig åpning av "Den Høie Bro" vil nå være 3. november. Utfordringer med leveranser av materiale er en av årsakene til forsinkelser. 

 

Det skal anlegges ny vannledning og noen avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning mot Ringebu sentrum. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner. Det ble utlyst konkurranse om arbeidene, og totalentreprenøren som vant jobben er Åge Haverstad AS.

Ringebu kommune skal legge vann- og avløpsledninger oppover Gunstadvegen, som et ledd i arbeidet med opprydning av spredt avløp i randsoner. Det vil bli anledning til å knytte seg til kommunalt vann og avløp, med de krav og avgifter som følger.

 

Rehabiliteringsarbeidene som ble startet i 2019 fortsetter på 3. året. Årsaken til at vi fortsetter rehabilitering i området i år, er at det er ønskelig å gjennomføre rehabiliteringen områdevis.

 

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020. Siste frist for asfaltering og opprydding er 31. august 2021.
 

Arbeider med rehabilitering av vann og avløp på Tollmoen fortsetter.  

Landsbyen Ringebu er et aktuelt tettsted for gjennomføring av et stasjonsbyprosjekt. Intensjonen er at dette skal være et samarbeidsprosjekt der Ringebu kommune, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Markedsforeningen i Ringebu deltar.