Viktig melding

Retting av feil i eiendomskartet

Opplysninger om grenser og geografiske opplysninger om punktfeste og stedbundne retter kan bare suppleres eller endres på grunnlag av ny oppmålingsforretning, jf. matrikkellova §17, rettskraftig avgjørelse ved domstolene, jf. matrikkellova §22 andre ledd, eller avtale mellom partene når vilkårene for dette er tilstede, jf. matrikkellova §19. Kommunen kan likevel rette slike opplysninger når det blir dokumentert at opplysningene er feil og dette kommer av feil i registreringen eller i vedlikeholdet av matrikkelen.

Retting av grenser forutsetter at det leveres skriftlig krav om retting undertegnet av berørte parter og legges ved dokumentasjon som viser at informasjonen i matrikkelen er feil. Eksempel på dokumentasjon kan være gamle utskiftingsforretninger, kart, skylddelinger og målebrev.

Grenser som det har vært avholdt kartforretning på etter delingsloven, oppmålingsforretning etter matrikkelloven eller rettskraftig avgjørelse for i domstolene kan ikke rettes ut fra krav fra partene om retting. Er det holdt kartforretning eller oppmålingsforretning tidligere må det rekvireres ny oppmålingsforretning eller fremmes sak for jordskifteretten for å endre grensen.

For grenser som er fastsatt ved dom må det kreves ny sak for domstol/jordskifteretten. Det er ingen selvfølge at domstolen tar en sak til ny behandling når grense er fastsatt ved tidligere dom, så for nærmere informasjon bør jordsikteretten kontaktes.