Viktig melding

Grensejustering/arealoverføring

Grensejustering

Grensejustering benyttes for mindre endringer, gjerne for å justere uhensiktsmessige grenser.

Grensejustering kan kun gjennomføres for eksisterende grenser, for arealer som ligger inntil hverandre og når det overføres mindre areal.

Areal- og verdigrenser er fastsatt i matrikkelforskriften §34: Arealet til involverte enheter kan endres med inntil 5% av minste eiendom, men endring i areal kan ikke være større enn 500 m2. Ved gjensidig grensejustering kan ingen av eiendommene avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. Verdien av arealet som justeres kan ikke overstige 1G (folketrygdens grunnbeløp).

Grenser kan ikke justeres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgiving. En grensejustering kan herunder ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan.

Kommunen kontrollerer at servitutter (for eksempel vegrett) ikke blir berørt av grensejusteringen, men partene har også ansvar for å informere om ikke tinglyste rettigheter på eiendommene som kan bli berørt.

Skjema for å rekvirere grensejustering må sendes kommunen sammen med kart som viser eksisterende grenser og ønsket justering. Kart kan skrives ut fra kommunens kartløsning. Hvis naboeiendommer er berørt av grensejusteringen må disse varsles og dokumentasjon på varsling legges ved søknaden. For nabovarsling anbefales digital nabovarselløsning.

Rekvisisjonsskjema må signeres av eierne eller noen med fullmakt til å representere eierne av eiendommene som det ønskes å justere grensen for.

Når arealet/arealene er oppmålt og areal beregnet vil eierne eller noen med fullmakt fra eierne bli avkrevd underskrift på avtale om grensejustering mellom eiendommene.

Rekvisisjon av grensejustering med vedlegg kan sendes til: post@ringebu.kommune.no eller Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu 

Kommunen har vinterforskrift fra 15.oktober til 15.mai, i denne perioden blir oppmåling i terrenget normalt ikke gjennomført hvis det hindres av snø. 

Arealoverføring

Arealoverføring benyttes for overføring av større areal mellom eiendommer der justeringen ikke kan gjøres ved grensejustering. Arealoverføring krever søknad om oppretting av matrikkelenhet/arealoverføring etter plan og bygningsloven.

Arealoverføring kan ikke være i strid med reguleringsplan.

Ved arealoverføring kan det være nødvendig med pantefrafall hvis arealet er pantsatt. Erfaring tilsier at det ofte er raskere og ryddigere å bruke fradeling av ny eiendom, sletting av pant fra denne og sammenslåing etterpå hvis det er pant/pengeheftelser i eiendommen som det skal selges areal fra. 
 

Gebyrer grensejustering og arealoverføring 

Grensejustering eller arealoverføring medfører gebyrer etter kommunens gebyrregulativ. 
Det gjøres oppmerksom på at arealoverføring medfører gebyrer både for behandling av tillatelse etter plan og bygningslov, og oppmåling i tråd med matrikkelloven. 

Jordskifteretten 

Jordskifteretten kan brukes ved skifte av landbruksareal.  

For nærmere informasjon kontakt Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett.