Viktig melding

Kjøp/arv av eiendom og konsesjonsfrihet

Ved kjøp av eiendom må skjøte tinglyses, ved arv må hjemmelserklæring tinglyses. Ved feste av eiendom må festekontrakt tinglyses og ved transport av festerett/ny fester må skjøte tinglyses. 

Tinglysing av eierskifte og festekontrakter er privatrettslig og må ordnes av partene eller partene kan velge å bruke megler eller advokat til å hjelpe seg med arbeidet. 

Informasjon om tinglysing av eierskifte finnes her:

Skjøte, hjemmelsdokument eller festekontrakt skal sendes til: Kartverket Tinglysingen, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Kartverket Tinglysingen fakturerer for tinglysing og dokumentavgift.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved eierskifte 

Ved kjøp eller arv av eiendom må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut og sendes til kommunen før skjøte eller hjemmelserklæing sendes til Kartverket Tinglysingen. Dette er en kontroll av at eiendommen ikke er konsesjonspliktig landbruksgrunn. Kommunen matrikkelfører konsesjonsfriheten og sender ut kvittering for ført konsesjonsfrihet. Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ikke nødvendig for bebygd eiendom under 2 dekar/2000 kvadratmeter eller for seksjoner. Se mer informasjon om konsesjon og konsesjonsfrihet på kartverkets nettsider: Konsesjon ved tinglysing.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet kan hentes her (lenke til landbruksdirektoratet): Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (LDIR-360B).

Dersom flere av punktene 3 - 8 passer for eiendommen din trenger du bare å krysse av for det første som passer. Planstatus og størrelse på eiendommer kan sjekkes på kommunens kartløsning.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må enten skannes og sendes på epost til post@ringebu.kommune.no eller sendes til: Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu.  

Kommunens behandling av konsesjonsfrihet medfører ikke gebyrkostnad.

Konsesjon og konsesjonsfrihet for landbrukseiendom 

For landbrukseiendom som selges ut av familien må det søkes konsesjon. For omsetning av landbrukseiendom innenfor nær familie må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut, punkt 1, 2, 3 og 10 skal da fylles ut på skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 
Landbrukskontoret har tilgang til landbuksregisteret og oversikt over alle gards- og bruksnummer som hører til enhetene så det er en fordel om de behandler konsesjonsfrihet for landbrukseiendommer med tanke på å kvalitetssikre at alle aktuelle gards- og bruksnummer blir med ved tinglysingen av eierskifte. 

Skjema for søknad om konsesjon.