Viktig melding

Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få de sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

Vilkår for sammenslåing

Det må være likt hjemmelsforhold (samme eier og eventuelt fester) på alle matrikkelenheter/eiendommer som skal sammenslåes (§18 2.ledd i Matrikkelloven).   

Vanligvis vil eiendommene grense til hverandre og utgjøre et sammenhengende areal, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en veg. For eiendommer som består av flere teiger (for eksempel landbrukseiendom) er det ikke krav om felles grense. 

Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom. 

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere. Før sammenslåing må rekvirent sjekke heftelser på eiendommene. Informasjon fra matrikkelen, tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken ligger på seeiendom.no. (Tinglysningen tlf. 32 11 88 00). Ved panteheftelser: Kontakt panthaver som må frafalle pant/vike prioritet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokument, eller ved erklæring om pantefrafall i den nyopprettede matrikkelenheten. 

Ved andre heftelser: Kontakt rettighetshaver som må frafalle sin rettighet/vike prioritet. Dette gjøres ved å utarbeide en erklæring som rettighetshaver undertegner. Pantefrafall – ikke gebyrbelagt. Prioritetsvikelse utløser tinglysingsgebyr. 

Der kommunen stiller krav om sammenslåing for eksempel ved fradeling av tilleggsareal, sjekker kommunen heftelser på eiendommene. 

Av matrikkellovens forskrifter § 43, 8.ledd følger at panteretten vil utvides til å gjelde for hele den sammenslåtte eiendommen etter sammenslåingen. 

Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte sammenslåing.

Skjema for sammenslåing av eiendom skrives under av alle eiere/hjemmelshavere av eiendommene og eventuelt festere hvis det er festeeiendom. Mer informasjon om sammenslåing hos kartverket.

Sammenslåing er en gratis tjeneste.  

Når vilkårene over er oppfylt i forhold til eierskap og pant, leveres/sendes skjema til: 

post@ringebu.kommune.no eller Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu 

Når sammenslåingen er matrikkelført av kommunen og tinglyst, vil rekvirenten motta nytt matrikkelbrev som viser eiendommene etter sammenslåing.