Utfordringer med vegnavn, adresser og bomveger

Vegnavn og adresser

Transportbedrifter og private som bruker Google Maps eller bilnavigasjonssystemer som ikke er oppdatert kan ha problemer med å finne fram til riktig adresse. Det skyldes at Google Maps og bilnavigasjonssystemer ikke blir oppdatert med nye vegnavn og adresser. En er avhengig av at Google og leverandørene av bilnavigasjonsløsninger oppdaterer sine registre og for bilnavigasjonsløsninger at eier eller verksted oppdaterer hver enhet. Det har vært gjort forsøk fra kommunen på å varsle Google om nye vegnavn og adresser uten respons.

Alternativ til ikke oppdaterte systemer er å bruke løsninger som abonnerer på oppdateringer fra matrikkelen som 1881.no, gulesider.no, eller å bruke gratis kommunekart app på mobil/nettbrett som inneholder oppdaterte kommunale data.

Et tips til bedrifter er å oppdatere adressen til firmaet i Enhetsregisteret/Brønnøysundregisteret hvis det ikke er gjort. Det gjelder særlig bedrifter etablert før kommunen tildelte vegnavn og adresser i hele kommunen. Det kan også gjelde enkeltmannsforetak og gardsbruk med eget organisasjonsnummer og samme adresse som bostedsadressen til eieren.

For privatpersoner er det viktig å melde flytting til folkeregisteret også hvis en flytter over til annet hus med annet adressenummer på samme gardstun.

Nødetatene sine løsninger abonnerer på data fra matrikkelen, kartdata og folkeregisterdata, og skal være oppdaterte med nye veger, vegnavn og adresser. 

Låste bommer 

Låste bommer kan medføre at utrykningskjøretøyer ikke kommer fram eller blir forsinket, og kan medføre økt tidsbruk og mindre effektive leteaksjoner for Røde Kors og andre frivillige. Det kan også medføre problemer for drift og vedlikehold av ledninger og kabler. Ved lekkasjer og brudd kan det medføre forsinkelser før feil er rettet.

Behovet for låste bommer bør vurderes opp mot ulempene det medfører. Kommunen ser helst at det brukes bommer som ikke hindrer utrykningskjøretøy eller drift av ledninger og kabler. En grunneier eller veglag/felles eiere står i utgangspunktet fritt til å etablere en bom på en privat veg, men er det flere rettighetshavere til vegen må disse også få tilgang, ved å få nøkkel til låst bom eller på andre måter.  

Bomveger med avgift 

For å kreve bompenger for gjennomkjøring eller bruk av vegen, må det som hjemlet i Veglova § 56 søkes om tillatelse fra kommunen. Vurderinger knyttet til krav om avgift for bruk av veg, er omfang av ferdsel, slitasje og kostnader med veivedlikehold.

I Ringebu kommune blir søknader mottatt og vurdert av Plan og teknisk og vedtak gjøres i politisk utvalg for plan og teknisk (UPT).

Det kan være en bedre løsning med bompenger/avgift for bruk av veger enn med låste bommer under forutsetning av at det ikke sinker nødetater.