Viktig melding

Vegnavn og adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser. 

Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel.

Offisielle adresser tildeles bygninger som skal brukes til: 

  • boligformål 
  • fritidsformål 
  • næringsvirksomhet 
  • offentlig virksomhet 

Adresse kan også tildeles for å kunne identifisere ett objekt som for eksempel: trafostasjon, høgdebasseng, returpunkt for kildesortering osv. 

Slik tildeles vegnavn 

Hovedutvalget for plan og teknisk tildeler navn til veger etter saksbehandling hos oppmålingsavdelingen. Det skal innhentes uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste om skrivemåte i henhold til Lov om stadnamn

Mer informasjon om stedsnavn finnes på Kartverket sin hjemmeside.

Slik tildeles adresser 

En adresseenhet tildeles adresse til den veg den har atkomst fra. Adresser tildeles med partall på venstre og oddetall på høgre side av vegen, sett fra vegens startpunkt. 

Utenfor tettbygd strøk gis det husnummer etter avstandsprinsippet, det vil si antall 10-meter fra vegens startpunkt til der atkomstvegen tar av fra hovedvegen. Eksempelvis atkomst til husnummer 1492 er cirka 14920 meter fra vegens startpunkt og på venstre side av vegen. Vedtak om tildelt adresse sendes ut med klagefrist. 

Det kan ikke klages på tildeling av vegnavn, men på husnummer og til hvilken veg eiendommen er adressert. Ved endring av innkjørsel, omlegging av veger og andre endringer kan omadressering av veger være nødvendig. 

Adresseveilederen til Kartverket gir mer veiledning og informasjon om adressesystemet. 

Varsling til folkeregister, posten og enhetsregisteret/Brønnøysund registrene 

Folkeregisteret og posten får varsel om nye adresser og endrede adresser som kommunen oppretter i matrikkelen. 

Flytting må meldes til folkeregisteret av den enkelte. Bedrifter som flytter eller som tidligere ikke har hatt vegadresse bør melde fra om endring til enhetsregisteret.  

Utfordringer navigasjonsløsninger og låste bommer 

Det er noen utfordringer rundt vegnavn og adresser i navigasjonsløsninger i biler, google maps med flere. Låste bommer kan også medføre problemer for utrykningskjøretøy og for drift av annen infrastruktur. Mer informasjon om utfordringer med vegnavn, adresser og bomveger.