Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c er vedtatt

Plankart Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 089/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntareal og skiløyper.

Forslagg til detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c ble behandlet av kommunestyret med følgende vedtak:

KOM-behandling:

Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk

KOM-081/21 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Plandokumenter og saksprotokoll kan leses via denne linken:

https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021021631&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&

Hvis du ønsker kopi av dokumentene kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 61 28 30 00, eller send en e-post til post@ringebu.kommune.no.

 Detaljreguleringen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.Krav om erstatning og krav om innløsning etter r plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.