Viktig melding

Detaljregulering for Slåbakkene F5.8 er vedtatt

 Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID: 0520201909, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 086/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting av området med 12 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur. 

Forslag til detaljreguleringsplan for Slåbakkene F5.8 ble behandlet av kommunestyret i møte 23. november 2021, sak 086/21, med følgende vedtak:

KOM - behandling: Vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk med 20 mot 1 stemme.

KOM-086/21 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Slåbakkene F5.8, plan ID 0520201909, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
     
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Saksdokumenter
Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider under «plan -og teknisk» - «plan, byggesak, kart og oppmåling» - «plan» - «høringer og kunngjøringer», eller ved å følge denne linken:

Høringer og kunngjøringer - Ringebu kommune
Hvis du ønsker kopi av dokumentene kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 61 28 30 00, eller send en e-post til post@ringebu.kommune.no.

Eventuelle klager
Reguleringsplanen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Erstatning/innløsning
Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.