Viktig melding

Forslag til kommunedelplan vann og avløp 2021-2032 - Høring og offentlig ettersyn

I henhold til pbl. § 11-14 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 30.09.2020, sak UPT-097/20, å legge kommunedelplan for vann og avløp 2021 - 2032 for Ringebu kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

I henhold til gjeldende planstrategi for perioden 2016-2019 skal det utarbeides ny hovedplan for vann og avløp. Forrige kommunedelplaner for hhv. vann og avløp ble utarbeidet i 1999 med planperiode 1999-2010. Hovedplan for vann og avløp skal være en tematisk kommunedelplan hjemlet i kommuneplanens arealdel. Videre gir kommuneplanens arealdel for perioden (2014-2026) viktige føringer og rammer for hovedplan vann og avløp, da infrastrukturen er grunnlaget for realisering av flere del-områder i arealplanen. Dette er også nedfelt i kommunedelplan for Kvitfjell og tidligere kommunedelplan for Venabygdsfjellet (som er erstattet av kommuneplanens arealdel).

Høringsdokumenter:

Saksprotokoll: 20/16668 - Forslag til hovedplan - Vedtak om høring.

Papirutgave er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.
Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no.

Ny frist for høringsuttalelser: 27.11.2020.