Viktig melding!

Høring av forslag til planendring for Varden, planID 0520201604

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520200604, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Forslag til plassering av ny parkeringsplass er vist med pil. 

Structor Lillehammer AS har på vegne av Alpinco AS utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for Varden. Planendringen skal legge til rette for at det kan opparbeides en parkeringsplass for 18 biler, samt adkomstveg. Den nye parkeringsplassen er tenkt plassert i område som i gjeldende plan er regulert til LNF. Parkeringsplassen skal betjene restauranten på toppen av Varden, som er blitt et populært tilbud også for gjester som ikke er i alpinbakken.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

post@ringebu.kommune.no, eller til Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Merknadsfristen er 23.09.2022

Plandokumentene kan leses ved å trykke på linkene under, eller i egen perm som ligger i servicetorget i Ringebu rådhus.

Endringsbeskrivelse

Plankart

Planprogram

Saksframlegg m/vedlegg