Høringsrunde - Søknad om fornyet utslippstillatelse fra TINE Meieriet Frya

Riksvåpen

TINE Meieriet Frya søker om fornyet tillatelse etter forurensningsloven. Eksisterende tillatelse er utdatert, og det har skjedd flere endringer både i produksjon og utslippsforhold. Fylkesmannen ber om uttalelse fra kommunen innen seks uker.

Utdrag fra i høringsskriv fra Fylkesmannen(hele skrivet er vedlagt):

 

Utslippskomponener Mengde (kg pr. døgn)
I dag (2015) Påslippsavtale Søkes om*
Gj.snittlig Grense (maks.) Gj.snittlig Maks.
FOSF-Filtrert 4,3 7,0 7,0 8,5
KOF-Filtrert 141 150 200 400
STS-Filtrert 221 250 350 450
BOF5 30 - 50 100
Fett 5,1 - 8,5 10

*De nye grensene det søkes om er basert på økt utslippsmengde på 30 %. Det er ikke lagt inn noen økning i konsentrasjone i mg/l av de ulike komponentene.

 

Omsøkt økning av prosessavløpsvann:

Volumgrenser I dag (m3) Påslippsavtale (m3) Søkes om (m3)
Middeldøgn 365 - 500
Maksimumsdøgn - 450 -
Grense pr. time - - -
Overskuddsvann fra oppkonsentrerte prod.* - ikke relevant (*) ≤250

*Behandles av TINE utenom øvrig prosessavløpsvann (rensing og infiltrering i grunnen).

 

Fylkesmannen har gjort Tine oppmerkson på at det kan bli aktuelt å kreve at overskuddsvannet ledes til avløpsrenseanlegget dersom dette får økt kapasitet en gang i framtiden. 

Fylkesmannen har i ettertid vært i dialog med Sør-Fron kommune (Vidar Rohaugen, november 2015), og fått orientering om at en utvidelse av Frya renseanlegg nylig er vedtatt, men at utvidet kapasitet kan være på plass tidligst i 2019. 
 
Ber om uttalelse
Fylkesmannen ber om en uttalelse fra kommunen til søknaden innen fire uker fra mottak av dette brevet. De ønsker spesielt å vite om kommunen har informasjon om
  • bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4‐6.
  •  forekomst av sårbare dyre‐ og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
  • andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10.
  • andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.