Kommunedelplan vann og avløp 2021-2032 - Kunngjøring etter plan- og bygningsloven § 11-15

 Ringebu kommunestyre vedtok 16.02.2021, KOM-012/21, kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032.

Kommunedelplanen for vann og avløp skal være kommunens styringsverktøy og måldokument i videre utvikling av infrastrukturen. Planen gir en samlet oversikt over eksisterende forhold og fremtidige behov for tiltak for de kommunale vann- og avløpsanleggene i Ringebu kommune. Sentrale temaer er behov for investeringer, drift og vedlikehold, rehabilitering, sikring av kvalitet på drikkevannsforsyning og beredskapshensyn, effektivitet og utvikling av gebyrnivå.

Plandokumenter:

Saksprotokoll: 20/23187 - Kommunedelplan vann og avløp - Sluttbehandling etter høring