Kunngjøring av fastsatt planprogram for Kleivberga Nord, planID 0520202002

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga Nord, planID 0520202002, i møte 18.05.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

  

Gudbrandsdal Pukk AS har utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga Nord, planID 0520202002. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for framtidig grusuttak innenfor området R1.2 i kommuneplanens arealdel.

Planforslaget innebærer uttak av en slik størrelsesorden at det er påkrevd med planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b og vedlegg I punkt 19. Planprogram er også påkrevd på grunn av at planforslaget vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. forskriftens § 10.

Planprogrammet skal gjøre rede for hva som er formålet med planarbeidet, og hvordan planprosessen og muligheter for medvirkning legges opp. Det skal også redegjøre for hvilke utredninger som skal gjennomføres i planarbeidet. 

Det fastsatte planprogrammet, saksframlegget og de innkomne merknadene kan leses her.

Eller så kan saken sees på Ringebu kommune sine hjemmesider, under tjenesten " arkivsøk", som ligger nederst på forsiden. Her kan arkivsaken for reguleringsplan for Kleivberga Nord søkes opp med saksnr. 20/3603