Viktig melding!

Kunngjøring av fastsatt planprogram for Kleivberga , planID 0520201910

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga, planID 0520201910, i møte 16.02.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

 Bildet viser omtrentlig planavgrensning for utvidelsen av grusuttaket i Kleivberga R1.3 og 4. 

Gudbrandsdal Pukk AS ønsker å regulere arealer nord og øst for det eksisterende grusuttaket i Kleivberga, for å kunne utvide driften. Planforslaget innebærer uttak av en slik størrelsesorden at det er påkrevd med planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b og vedlegg I punkt 19. Planprogram er også påkrevd på grunn av at planforslaget vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. forskriftens § 10.

Planprogrammet skal gjøre rede for hva som er formålet med planarbeidet, og hvordan planprosessen og muligheter for medvirkning legges opp. Det skal også redegjøre for hvilke utredninger som skal gjennomføres i planarbeidet.  

Det fastsatte planprogrammet, saksframlegget og de innkomne merknadene kan leses her.

Eller så kan saken sees på Ringebu kommune sine hjemmesider, under tjenesten " arkivsøk", som ligger nederst på forsiden. Her kan arkivsaken for reguleringsplan for Kleivberga søkes opp med saksnr. 19/3434.