Viktig melding!

Reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend - høring og offentlig ettersyn

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 02.12.2020, UPT-sak 112/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, til høring og offentlig ettersyn. 
 

Planforslaget legger til rette for fortetting innenfor et eksisterende hytteområde ved Fennatjønnet på Fåvangfjellet. Fortettingen er i tråd med kommuneplanens arealdel. Det åpnes for totalt 18 nye hytter innenfor planområdet, hvorav 4 tomter er på plassert på nedsiden av Goppollvegen og mot Fennatjønnet, mens de 14 andre tomtene er plassert i lia på oversiden av Goppollvegen. En tomt er flyttet for å ivareta en tursti i lia på oversiden av Goppollvegen. Det er også utarbeidet en VA-plan for å muliggjøre etablering av vann og avløp til nye og eksisterende hytter i planområdet.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

post@ringebu.kommune.no, eller til Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Merknadsfristen er 29. januar 2021. 

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i egen perm ved servicetorget i Ringebu rådhus. De kan også leses i saksframlegget, her

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser 

Vedtak

ROS-analyse

VA-plan (PDF, 20 MB)