Viktig melding

Reguleringsplan for Losnabakkan 50 er vedtatt

Forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 08.10.2020, K-sak 079/20, med følgende vedtak:

Planomriss for Losnabakkan 50 vist med rød markering. Erstatningsareal til nydyrking vist med grønn markering. KOM - behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM-079/20 Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Losnabakkan 50, planID 0520201902, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulerer tilstøtende landbruksareal (teig kalt Liusletta) til næringsarealer. Dette skal muliggjøre utviding av bedriften Fjøssystemer, og sikre forsvarlig lossing og lasting av varer inne på egen eiendom. Landbruksarealene som går tapt skal erstattes med nydyrking av arealer nærmere driftssenteret til den berørte landbrukseiendommen, og matjorda skal flyttes til nydyrkingsarealet.

  Alle plandokumenter kan leses via linkene her, eller i arkivsaken 19/1342.

  Kommunestyrevedtak 
  Planbeskrivelse
  Plankart
  Bestemmelser 
  ROS-analyse