Viktig melding

Reguleringsplan for Losnabakkan 50 - Høring og offentlig ettersyn

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Hensikten med planforslaget er å omregulere en teig av eiendommen 157/2 til næring, slik at bedriften Fjøssystemer AS får plass til utvidelse. Teigen er per i dag avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel, og det dyrkes gras her. Matjorda skal ivaretas ved at den flyttes til et erstatningsareal lenger nord langs Losnabakkan. 

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

post@ringebu.kommune.no, eller til Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Merknadsfrist er 28.08.2020

Plandokumentene, inkludert merknader i forbindelse med varsel om oppstart, kan leses her, eller i servicetorget ved Rådhuset. 

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak

ROS-analyse