Reguleringsplan for Randkleivgata 6 er vedtatt

Forslag til reguleringsplan for Randkleivgata 6 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021.

KOM-023/21 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Randkleivgata 6, planID 05202019003, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og versjon 2 av planbestemmelsene, bestemmelse punkt 4.1.2 e.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
  3. Deler av reguleringsplan for Vaalebro felt Tollmoen og Åmillom, planID 0520195801, vedtatt 02.12.1958, som blir berørt av reguleringsplan for Randkleivgata 6, planID 0520201903, oppheves.

Hva skal bygges?

Reguleringsplan for Randkleivgata 6 legger til rette for boliger i form av flermannsboliger/leiligheter.

Plandokumentene kan leses via linken her: https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021004237&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&