Reguleringsplan for Våla vest er vedatt

Forslag til reguleringsplan for Våla vest er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 024/21, med følgende vedtak:

KOM-behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM-024/21 Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Våla vest, planID 0520201708, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
 3. Deler av reguleringsplanene listet opp under som blir berørt av ny reguleringsplan for Våla vest, planID 0520201708, oppheves:
  • Reguleringsplan for Vaalebro felt Tollmoen og Åmillom, planID 0520195801, vedtatt 02.12.1958
  • Reguleringsplan for Ringebu stasjon og kryssingsspor, planID 052019980003, vedtatt 16.04.1998
  • Reguleringsplan for Vålebru, planID 052020030004, vedtatt 15.05.2003
  • Reguleringsplan for Åmillom, planID 0520199202, vedtatt 26.03.1992

Hva skal bygges?

Reguleringsplan for Våla vest legger til rette for fremtidig boligområde i kombinasjon med næringsvirksomhet. Areal avsatt til bolig reguleres til flermannsboliger og leiligheter. Det legges opp til høy utnyttelse. Før nye boliger kan tas i bruk skal det opparbeides fortau langs deler av Randkleivgata og Grubbegata, og gang- og sykkelvei langs Åmillomvegen.

Planen legger også til rette for videre utvikling av eksisterende virksomheter innenfor planområdet.

Plandokumentene kan leses via linken her: https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021004148&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&