Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Høgåsen Nedre på Venabygdsfjellet

Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger innenfor området Trabelia felt F5.2a på Venabygdsfjellet. Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt av Ringebu kommunestyre 19.09.2018. 

Som del av reguleringsplanarbeidet for området F5.2a skal også bebyggelsesplan for Trabelia øst felt A og B, Trabelia Øst, Bebyggelsesplan for Trabelia øst felt C og E samt Bebyggelsesplan for Trabelia øst felt D fornyes med oppdaterte bestemmelser og plankart.

Det planlegges for frittliggende fritidsboliger innenfor området F5.2a. Det legges vei, vann og avløp til samtlige hytter etter Ringebu kommune sine normer. Bebyggelse vil følge byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger. Utbyggingsvolum og byggehøyder vil følge de gjeldende bestemmelsene i kommuneplanen samt tilgrensede reguleringsplaner.

Har du innspill til planarbeidet? Send kommentarer og innspill skriftlig til Areal+ AS v/Olav Talle:
E-post olav.talle@arealpluss.no med kopi til Ringebu kommune post@ringebu.kommune.no
eller via brev til Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

Frist for å sende inn innspill er 18. desember 2020.