Høringsrunde - Søknad om fornyet utslippstillatelse fra TINE Meieriet Frya

Klikk for stort bilde

TINE Meieriet Frya søker om fornyet tillatelse etter forurensningsloven. Eksisterende tillatelse er utdatert, og det har skjedd flere endringer både i produksjon og utslippsforhold. Fylkesmannen ber om uttalelse fra kommunen innen seks uker.

Utdrag fra i høringsskriv fra Fylkesmannen(hele skrivet er vedlagt):

 

Utslippskomponener Mengde (kg pr. døgn)
I dag (2015) Påslippsavtale Søkes om*
Gj.snittlig Grense (maks.) Gj.snittlig Maks.
FOSF-Filtrert 4,3 7,0 7,0 8,5
KOF-Filtrert 141 150 200 400
STS-Filtrert 221 250 350 450
BOF5 30 - 50 100
Fett 5,1 - 8,5 10

*De nye grensene det søkes om er basert på økt utslippsmengde på 30 %. Det er ikke lagt inn noen økning i konsentrasjone i mg/l av de ulike komponentene.

 

Omsøkt økning av prosessavløpsvann:

Volumgrenser I dag (m3) Påslippsavtale (m3) Søkes om (m3)
Middeldøgn 365 - 500
Maksimumsdøgn - 450 -
Grense pr. time - - -
Overskuddsvann fra oppkonsentrerte prod.* - ikke relevant (*) ≤250

*Behandles av TINE utenom øvrig prosessavløpsvann (rensing og infiltrering i grunnen).

 

Fylkesmannen har gjort Tine oppmerkson på at det kan bli aktuelt å kreve at overskuddsvannet ledes til avløpsrenseanlegget dersom dette får økt kapasitet en gang i framtiden. 

Fylkesmannen har i ettertid vært i dialog med Sør-Fron kommune (Vidar Rohaugen, november 2015), og fått orientering om at en utvidelse av Frya renseanlegg nylig er vedtatt, men at utvidet kapasitet kan være på plass tidligst i 2019. 
 
Ber om uttalelse
Fylkesmannen ber om en uttalelse fra kommunen til søknaden innen fire uker fra mottak av dette brevet. De ønsker spesielt å vite om kommunen har informasjon om
  • bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4‐6.
  •  forekomst av sårbare dyre‐ og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
  • andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10.
  • andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.