Viktig melding!

Høringsfrist i morgen! Varsel om oppstart av reguleringsplan for Vålebru

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021

I medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven, kunngjøres herved oppstart av arbeid med reguleringsplan for Vålebru, planID 202103, i Ringebu kommune.

 

Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.  

 

Planen kommer innenfor planer som skal konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.2017 § 6b). Forslag til planprogram skal utarbeides i samsvar med forskriften, sendes på egen høring til berørte, myndigheter og interesseorganisasjoner, og stadfestes av Kommunestyret.

Varselet om planoppstart sendes til berørte, myndigheter og interesseorganisasjoner, og legges også ut på Ringebu kommunes hjemmesider. For nærmere opplysninger ta kontakt med Ringebu kommune ved prosjektleder Kari L. Mangset.

Har du merknader eller innspill til planarbeidet? Da ønsker vi å høre fra deg. Send innspill og merknader til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller på e-post til post@ringebu.kommune.no. Frist for å sende inn merknader er 9. april 2021.

Reguleringsplan for Vålebru Varslingskart (PDF, 1018 kB)

UPT_utv-saksnr007-21_03012021 (PDF, 3 MB)