Parkeringsstrategi for Vålebru

Landsbyen Ringebu er et handelssentrum som de fleste kommer til med bil, og må ha en parkeringsdekning som er god nok. Målet med ny sentrumsplan er blant annet å tilrettelegge for å styrke sentrum med nye boliger og næringslokaler som trenger parkering. Parkering har stor betydning for hvordan sentrum fungerer og oppleves - for tilgjengelighet, framkommelighet, trafikksikkerhet og estetikk, og må være gjennomtenkt. 

  

I dag er drøyt 500 parkeringsplasser tilgjengelige for publikum innenfor sentrumskjernen. Tilsvarende antall på Lillehammer er 1700. Som en del av grunnlaget for ny sentrumsplan har Ringebu kommune laget et forslag til en parkeringsstrategi. Denne skal svare på: 

  • Hvor mange parkeringsplasser skal være tilgjengelig, og for hvilke brukergrupper?
  • Kan man få til en større grad av deling av parkeringsplasser?
  • Hva skal til for å få realisert parkeringsanlegg under bakken eller i p-hus?
  • Hvilke krav til antall parkeringsplasser skal gjelde per leilighet eller per kvadratmeter forretningslokale? 

Les forslaget til parkeringsstrategi: Parkeringsstrategi for Vålebru - utkast (PDF, 4 MB)

Har du tanker og innspill vedrørende parkering? Del dem med Ringebu kommune i medvirkningsportalen: https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/norkart/ringebu_mulighetsstudie

    

Les rapporten som gir forslag og anbefalinger for hele sentrumskjernen: Mulighetsstudie for fortetting og byggehøyde (PDF, 25 MB)

Mulighetsstudien er en del av kunnskapsgrunnlaget for ny sentrumsplan og er avgrenset innenfor varslet planavgrensning. Det er sett kreativt på utviklingsmulighetene, delvis fristilt fra eksisterende planverk og rammer. Den videre utviklingen av Ringebu sentrum skal skje i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, som sier at i by- og tettstedsområder skal det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Med eldre trehusbebyggelse og kvartalsstruktur har Ringebu sentrum særegne kvaliteter som det er viktig å ta vare på ved fortetting. 

Snart kan du også se forslagene og si din mening om dem i en 3D modell med innbyggerdialog - følg med! 


Torsdag 24. februar kl 19:00 Storsalen Kaupanger

Ringebu kommune vil informere om arbeidet med sentrumsplanen og høre dine tanker om framtidas kommunesenter. 

Ta en titt på mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder i 3D.

Planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ligger ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. mars.

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida etableres kunnskapsgrunnlag og rammer for ny sentrumsplan. 

 

Møtet vil bli strømmet live, bruk denne linken: Åpent møte om sentrumsutvikling i Vålebru

 

Du kan også lese om de ulike anbefalingene for ny bebyggelse, byggehøyder og rommene mellom husene. I innbyggerdialogen kan du si din mening om de ulike forslagene: Medvirkningsportal med 3D modell og innbyggerdialog. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene hvis du syns det er omfattende. Du kan også bare plassere en markør i kartet og skrive et innspill til et areal eller problemstilling i sentrum. Ringebu kommune setter pris på alle typer innspill!  

Rapport fra mulighetsstudien finner du her: Mulighetsstudie fortetting og byggehøyder Vålebru

Om lag 40 deltagere i Storsalen på Kaupanger og 60 på nettarrangementet vitner om at det er mange som har hjerte og engasjement for Ringebu og videre landsbyutvikling.

Opptak av møtet kan sees her 

Det er nå flere muligheter til å komme med innspill :

   

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av et attraktivt og klimavennlig tettsted, og å styrke Ringebu sentrum som handelssted, møtested, bosted og arrangementsarena. I tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven, legges forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Etter høringsperioden skal planprogrammet revideres på grunnlag av innkomne merknader og deretter stadfestes av kommunestyret.

 

 

 

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et område og gir rammer for det som kan bygges og det som skal bevares. Gjeldende reguleringsplan for Vålebru ble vedtatt i 2003 og er nå overmoden for en revisjon. Den nye planen skal styre utviklingen av tettstedet i årene som kommer, og det er viktig at rammene som legges er godt gjennomtenkt og forankret. Det gjøres derfor et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser som grunnlag for reguleringsplanen. Målsettingen er utvikling av et mest mulig attraktivt og klimavennlig Vålebru inn i framtida.

Ringebu kommune har i lang tid sett behovet for å etablere en trygg og planfri forbindelse ved Ringebu stasjon, for fotgjengere og syklister mellom arealene på sørsiden av jernbanen og sentrumskjernen på nordsiden. Målet er en jernbanekryssing som både er en god forbindelse for myke trafikanter i tettstedet,  og som ivaretar stasjonsområdet og de togreisende på en god måte. 

   

 

 

 

    

  

 

En stedsanalyse er et verktøy for å skape en god felles forståelse for de eksisterende kvalitetene ved stedet, og for det som har forbedringspotensial. Stedsanalysen skal være en del av grunnlaget for revidering av reguleringsplan for Vålebru.   

  

Handelsstanden i Ringebu kommune kan se tilbake på en sommer med stor trafikk, men hvordan kan vi sikre utvikling av et robust handelstilbud i kommunen som helhet i årene framover? Hva kan vi gjøre for å sikre at fritidsinnbyggerne og folk på gjennomreise gjør sin handel her? Hvordan kan vi prioritere slik at vi får en utvikling der tettstedene styrkes og beholder sin gravitasjonskraft som møtested mellom handelsstanden og deres kunder?

Les GD reportasje om handelsanalysen fra lørdag 4. september 2021. 

Analysen er utarbeidet med stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen og tar for seg hele kommunen med fokus på handelsdekning og -fordeling. Det er blant annet kartlagt hvor fritidsinnbyggerne gjør sine innkjøp på veg til hytta, hvor mye handelsarealer som finnes i kommunen og hvor og hvor mye handelsareal det er tilrettelagt for i vedtatte reguleringsplaner. Handelsanalysen gir ulike tilrådninger - blant annet om lokalisering av nye handelstilbud og knyttet til fremtidig handelsbalanse og etterspørselsbehov i ulike varekategorier.

  

Hvordan kan Ringebu bygge en landsby for det 21. århundre? Landsbyutvikling må komme før eiendomsutvikling. Ta godt vare på særpreget - ikke bygg over tre etasjer. Her finner du et resymé fra foredraget og innspillene fra salen. Peter Butenschøn satte fokus på (lands)byenes økende betydning i samfunnet, og la fram seks konkrete råd til videre utvikling av kommunesenteret i Ringebu.