Om prosjektet

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et område og gir rammer for det som kan bygges og det som skal bevares. Gjeldende reguleringsplan for Vålebru ble vedtatt i 2003 og er nå overmoden for en revisjon. Den nye planen skal styre utviklingen av tettstedet i årene som kommer, og det er viktig at rammene som legges er godt gjennomtenkt og forankret. Det gjøres derfor et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser som grunnlag for reguleringsplanen. Målsettingen er utvikling av et mest mulig attraktivt og klimavennlig Vålebru inn i framtida.

Fylkeskommunen og Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til prosjektet, og Kari Laaverud Mangset, landskapsarkitekt MNLA er i en toårig prosjektlederstilling ved avdeling for Plan og teknisk for å gjennomføre arbeidet.   

For å komme fram til hvilke rammer som kan gi attraktivt og klimavennlig framtidig Vålebru er det mange spørsmål som må besvares. For eksempel: Hvordan skal vi bevege oss rundt? Hvilke arealer skal forbli ubebygd? Hvor skal vi ha ulike typer handel? Hvor skal vi ha lekeplasser og aktivitetsområder for barn og unge? Hvor skal vi ha møteplasser? Hvor høye skal bygningene være? Hvordan sikrer vi gode rom mellom husene? Hvor skal vi parkere? Hva er det egentlig som skaper et godt sted?

Vålebru inn i framtida_prosjektplan_versjon_2 (PDF, 981 kB)

Medvirkningsplan (PDF, 502 kB)

Fortvil ikke! Møtet er tilgjengelig på opptak via linken under. Sett av en halvtime, så får du innsikt i hvordan kommunen jobber med sentrumsutvikling og grunnlag for revisjon av reguleringsplanen for Vålebru. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til informasjonen som blir gitt, blir vi veldig glad for det! Send en e-post til post@ringebu.kommune.no og merk med "Vålebru inn i framtida". 

 Er du nysgjerrig på Ringebu kommunes arbeid med utvikling av Vålebru? Vi ønsker å høre dine tanker om framtidas Ringebu sentrum og å gi informasjon om arbeidet så langt.

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021

"Tomtegata og Hanstadgata mellom Jernbanegata og Ole Steigs burde være bilfri" (Kvinne 37, Fåvang)

"Våla er en viktig del av Ringebu sentrum sin identitet. Etter min mening har den fått for lite synlighet/oppmerksomhet slik det er i dag. Det bør tilrettelegges for universelt utformede sted(er) langs elva, der man f.eks kan fiske, spise matpakke o.l. Sikkert viktig å tenke sikkerhet mtp at elva tidvis er flomstor og stri."(Mann 41, Toten)

"Det bør ikke bygges noe særlig høyere enn det er i dag; da vil Vålebru miste sitt særpreg og sin identitet. Høyere hus må i så fall bygges kun i randsonen, altså utenfor selve sentrum." (Kvinne 40 år, Bærum)

"Her er det plass til leilighetsbygging - flere må bo i/ved sentrum! God utnyttingsgrad og takhøyden kan gjerne være høyere her enn i sentrumskjernen - 4 etasjer?" (Kvinne 32, Ringebu)

"Bra at det bygges ut i Våla vest, det vil gjøre Ringebu mer attraktiv. Sørg for el-bil ladere og sykkelparkering" (Mann 36, Nordre Follo)

Denne uformelle høringsrunden pågikk mellom 8. desember og 8. februar.

Her kan du lese alle innspillene (PDF, 939 kB)

 

 

 

 

 

Her deles informasjon, tanker og ideér om stedsutviklingsprosjekt og planprosess - klimavennlig landsbyutvikling!  

   I en 3D modell av sentrum kan alle nå gå inn og gi innspill til utviklingen av Vålebru!

Barna og ungdommen er selve framtida, og det er naturlig at Vålebru inn i framtida har startet medvirkningsprosessene med akkurat dem. I slutten av oktober ble det gjennomført barnetråkkregistreringer med 8A og 8B ved Ringebu ungdomsskole. Ringebu kommune er glad for mange gode innspill fra engasjerte elever!