Landsbyutvikling på biblioteket. Foredrag med Peter Butenschøn tirsdag 2. november

Hvordan kan Ringebu bygge en landsby for det 21. århundre? Landsbyutvikling må komme før eiendomsutvikling. Ta godt vare på særpreget - ikke bygg over tre etasjer. Her finner du et resymé fra foredraget og innspillene fra salen. Peter Butenschøn satte fokus på (lands)byenes økende betydning i samfunnet, og la fram seks konkrete råd til videre utvikling av kommunesenteret i Ringebu. 

 Foto: Anne Erdal    Foto Ellinor Brænd     

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig går det an å samle folk for å snakke om landsbyutvikling! 88 personer var på foredrag med Peter Butenschøn på Ringebu bibliotek forrige tirsdag. Butenschøn er arkitekt og byplanlegger og har skrevet flere bøker om stedsutvikling. Blant dem er Norske gater og plasser: våre viktige byrom gjennom 200 år, der Jernbanegata i Vålebru er med. Peter har fulgt utviklingen av Landsbyen Ringebu gjennom mange år, både som fagperson og som fritidsinnbygger.

Foredraget hadde tittelen Hva vil Ringebu bli? Stedsutvikling i en krevende tid. 

Resymé (PDF, 760 kB) 

En stedsanalyse er et verktøy for å skape en god felles forståelse for de eksisterende kvalitetene ved stedet, og for det som har forbedringspotensial. Stedsanalysen skal være en del av grunnlaget for revidering av reguleringsplan for Vålebru.   

  

Handelsstanden i Ringebu kommune kan se tilbake på en sommer med stor trafikk, men hvordan kan vi sikre utvikling av et robust handelstilbud i kommunen som helhet i årene framover? Hva kan vi gjøre for å sikre at fritidsinnbyggerne og folk på gjennomreise gjør sin handel her? Hvordan kan vi prioritere slik at vi får en utvikling der tettstedene styrkes og beholder sin gravitasjonskraft som møtested mellom handelsstanden og deres kunder?

Les GD reportasje om handelsanalysen fra lørdag 4. september 2021. 

Analysen er utarbeidet med stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen og tar for seg hele kommunen med fokus på handelsdekning og -fordeling. Det er blant annet kartlagt hvor fritidsinnbyggerne gjør sine innkjøp på veg til hytta, hvor mye handelsarealer som finnes i kommunen og hvor og hvor mye handelsareal det er tilrettelagt for i vedtatte reguleringsplaner. Handelsanalysen gir ulike tilrådninger - blant annet om lokalisering av nye handelstilbud og knyttet til fremtidig handelsbalanse og etterspørselsbehov i ulike varekategorier.

  

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et område og gir rammer for det som kan bygges og det som skal bevares. Gjeldende reguleringsplan for Vålebru ble vedtatt i 2003 og er nå overmoden for en revisjon. Den nye planen skal styre utviklingen av tettstedet i årene som kommer, og det er viktig at rammene som legges er godt gjennomtenkt og forankret. Det gjøres derfor et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser som grunnlag for reguleringsplanen. Målsettingen er utvikling av et mest mulig attraktivt og klimavennlig Vålebru inn i framtida.

Fortvil ikke! Møtet er tilgjengelig på opptak via linken under. Sett av en halvtime, så får du innsikt i hvordan kommunen jobber med sentrumsutvikling og grunnlag for revisjon av reguleringsplanen for Vålebru. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til informasjonen som blir gitt, blir vi veldig glad for det! Send en e-post til post@ringebu.kommune.no og merk med "Vålebru inn i framtida". 

 Er du nysgjerrig på Ringebu kommunes arbeid med utvikling av Vålebru? Vi ønsker å høre dine tanker om framtidas Ringebu sentrum og å gi informasjon om arbeidet så langt.

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021

"Tomtegata og Hanstadgata mellom Jernbanegata og Ole Steigs burde være bilfri" (Kvinne 37, Fåvang)

"Våla er en viktig del av Ringebu sentrum sin identitet. Etter min mening har den fått for lite synlighet/oppmerksomhet slik det er i dag. Det bør tilrettelegges for universelt utformede sted(er) langs elva, der man f.eks kan fiske, spise matpakke o.l. Sikkert viktig å tenke sikkerhet mtp at elva tidvis er flomstor og stri."(Mann 41, Toten)

"Det bør ikke bygges noe særlig høyere enn det er i dag; da vil Vålebru miste sitt særpreg og sin identitet. Høyere hus må i så fall bygges kun i randsonen, altså utenfor selve sentrum." (Kvinne 40 år, Bærum)

"Her er det plass til leilighetsbygging - flere må bo i/ved sentrum! God utnyttingsgrad og takhøyden kan gjerne være høyere her enn i sentrumskjernen - 4 etasjer?" (Kvinne 32, Ringebu)

"Bra at det bygges ut i Våla vest, det vil gjøre Ringebu mer attraktiv. Sørg for el-bil ladere og sykkelparkering" (Mann 36, Nordre Follo)

Denne uformelle høringsrunden pågikk mellom 8. desember og 8. februar.

Her kan du lese alle innspillene (PDF, 939 kB)

 

 

 

 

 

Her deles informasjon, tanker og ideér om stedsutviklingsprosjekt og planprosess - klimavennlig landsbyutvikling!  

   I en 3D modell av sentrum kan alle nå gå inn og gi innspill til utviklingen av Vålebru!

Barna og ungdommen er selve framtida, og det er naturlig at Vålebru inn i framtida har startet medvirkningsprosessene med akkurat dem. I slutten av oktober ble det gjennomført barnetråkkregistreringer med 8A og 8B ved Ringebu ungdomsskole. Ringebu kommune er glad for mange gode innspill fra engasjerte elever!