Planprogram for revisjon av sentrumsplanen er stadfestet av Kommunestyret

Planprogrammet kan omtales som "planen for planen" og sier hva det skal fokuseres på og hva som skal utredes i planprosess for ny sentrumsplan. Stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida har etablert kunnskapsgrunnlag for planen og avsluttes i august. Den formelle planprosessen fortsetter og gjennom dette blir det flere muligheter til medvirkning. 

  Britt Åse Høyesveen Illustrasjon: Nordplan AsForslag til planprogram ble laget av Ringebu kommune, og i tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven ble det lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 08.01.2022 – 04.03.2022.

Det kom inn 13 høringsuttalelser. Planprogrammet ble så omarbeidet på grunnlag av innkomne merknader og behandlet av Utvalg for plan og teknisk i møte 01.06.2022, og endelig stadfestet av Kommunestyret 21.06.2022: KOM 037/67 Vedtak 

I møte 30.06.2022 vedtok Utvalg for plan og teknisk at mulighetsstudien som ble laget i Vålebru inn i framtida skal legges til grunn for videre planarbeid som en fortettingsstrategi: U-sak 22/11387

    

Les rapporten som gir forslag og anbefalinger for hele sentrumskjernen: Mulighetsstudie for fortetting og byggehøyde (PDF, 25 MB)

Mulighetsstudien er en del av kunnskapsgrunnlaget for ny sentrumsplan og er avgrenset innenfor varslet planavgrensning. Det er sett kreativt på utviklingsmulighetene, delvis fristilt fra eksisterende planverk og rammer. Den videre utviklingen av Ringebu sentrum skal skje i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, som sier at i by- og tettstedsområder skal det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Med eldre trehusbebyggelse og kvartalsstruktur har Ringebu sentrum særegne kvaliteter som det er viktig å ta vare på ved fortetting. 

Snart kan du også se forslagene og si din mening om dem i en 3D modell med innbyggerdialog - følg med! 

Hvordan kan det bli mer attraktivt å sette fra seg bilen og gå rundt i sentrum? Hvordan kan det oppnås at flere går eller sykler til sentrum, jobb og skole? Grønn mobilitet er et av de viktigste temaene i en klimavennlig landsbyutvikling.

Landsbyen Ringebu er et handelssentrum som de fleste kommer til med bil, og må ha en parkeringsdekning som er god nok. Målet med ny sentrumsplan er blant annet å tilrettelegge for å styrke sentrum med nye boliger og næringslokaler som trenger parkering. Parkering har stor betydning for hvordan sentrum fungerer og oppleves - for tilgjengelighet, framkommelighet, trafikksikkerhet og estetikk, og må være gjennomtenkt. 

  

Handelsstanden i Ringebu kommune kan se tilbake på en sommer med stor trafikk, men hvordan kan vi sikre utvikling av et robust handelstilbud i kommunen som helhet i årene framover? Hva kan vi gjøre for å sikre at fritidsinnbyggerne og folk på gjennomreise gjør sin handel her? Hvordan kan vi prioritere slik at vi får en utvikling der tettstedene styrkes og beholder sin gravitasjonskraft som møtested mellom handelsstanden og deres kunder?

Les GD reportasje om handelsanalysen fra lørdag 4. september 2021. 

Analysen er utarbeidet med stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen og tar for seg hele kommunen med fokus på handelsdekning og -fordeling. Det er blant annet kartlagt hvor fritidsinnbyggerne gjør sine innkjøp på veg til hytta, hvor mye handelsarealer som finnes i kommunen og hvor og hvor mye handelsareal det er tilrettelagt for i vedtatte reguleringsplaner. Handelsanalysen gir ulike tilrådninger - blant annet om lokalisering av nye handelstilbud og knyttet til fremtidig handelsbalanse og etterspørselsbehov i ulike varekategorier.

  

En stedsanalyse er et verktøy for å skape en god felles forståelse for de eksisterende kvalitetene ved stedet, og for det som har forbedringspotensial. Stedsanalysen skal være en del av grunnlaget for revidering av reguleringsplan for Vålebru.   

  

Ringebu kommune har i lang tid sett behovet for å etablere en trygg og planfri forbindelse ved Ringebu stasjon, for fotgjengere og syklister mellom arealene på sørsiden av jernbanen og sentrumskjernen på nordsiden. Målet er en jernbanekryssing som både er en god forbindelse for myke trafikanter i tettstedet,  og som ivaretar stasjonsområdet og de togreisende på en god måte. 

   

 

 

 

    

  

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av et attraktivt og klimavennlig tettsted, og å styrke Ringebu sentrum som handelssted, møtested, bosted og arrangementsarena. I tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven, legges forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Etter høringsperioden skal planprogrammet revideres på grunnlag av innkomne merknader og deretter stadfestes av kommunestyret.

 

 

 

Barna og ungdommen er selve framtida, og det er naturlig at Vålebru inn i framtida har startet medvirkningsprosessene med akkurat dem. I slutten av oktober ble det gjennomført barnetråkkregistreringer med 8A og 8B ved Ringebu ungdomsskole. Ringebu kommune er glad for mange gode innspill fra engasjerte elever!

Fortvil ikke! Møtet er tilgjengelig på opptak via linken under. Sett av en halvtime, så får du innsikt i hvordan kommunen jobber med sentrumsutvikling og grunnlag for revisjon av reguleringsplanen for Vålebru. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til informasjonen som blir gitt, blir vi veldig glad for det! Send en e-post til post@ringebu.kommune.no og merk med "Vålebru inn i framtida". 

"Tomtegata og Hanstadgata mellom Jernbanegata og Ole Steigs burde være bilfri" (Kvinne 37, Fåvang)

"Våla er en viktig del av Ringebu sentrum sin identitet. Etter min mening har den fått for lite synlighet/oppmerksomhet slik det er i dag. Det bør tilrettelegges for universelt utformede sted(er) langs elva, der man f.eks kan fiske, spise matpakke o.l. Sikkert viktig å tenke sikkerhet mtp at elva tidvis er flomstor og stri."(Mann 41, Toten)

"Det bør ikke bygges noe særlig høyere enn det er i dag; da vil Vålebru miste sitt særpreg og sin identitet. Høyere hus må i så fall bygges kun i randsonen, altså utenfor selve sentrum." (Kvinne 40 år, Bærum)

"Her er det plass til leilighetsbygging - flere må bo i/ved sentrum! God utnyttingsgrad og takhøyden kan gjerne være høyere her enn i sentrumskjernen - 4 etasjer?" (Kvinne 32, Ringebu)

"Bra at det bygges ut i Våla vest, det vil gjøre Ringebu mer attraktiv. Sørg for el-bil ladere og sykkelparkering" (Mann 36, Nordre Follo)

Denne uformelle høringsrunden pågikk mellom 8. desember og 8. februar.

Her kan du lese alle innspillene (PDF, 939 kB)