Vålebru inn i framtida - si din mening

   I en 3D modell av sentrum kan alle nå gå inn og gi innspill til utviklingen av Vålebru!Klikk for stort bilde

For eksempel ønsker kommunen meninger om parkeringssituasjonen i sentrum og om det kan være flere bilfrie arealer. Vi spør også: Hvor høye kan nye bygg i sentrum være? Hvor i Vålebru liker du deg best? Hvordan kan dagens E6 bli en del av tettstedet når vegen er lagt om? I modellen ligger også enkle 3D modeller som viser de mulighetene som ligger i byggeprosjekter som er i planprosess nå. 

Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, grunneiere og næringsdrivende, politikere og utbyggere, men også fra fritidsinnbyggerne, utflyttede ringebuinger og innbyggere i nabokommunene som bruker sentrum. Det er de yngre generasjonene som skal leve med Vålebru inn i framtida, så det er spesielt kjærkomment å få barn og unges mening.

Klikk her for å komme til 3D-kartet med innbyggerdialog 

Fristen for å gi innspill i denne omgang er satt til 8. februar 2021.

Du kan også sende innspill direkte til prosjektleder for Vålebru inn i framtidakari.laaverud.mangset@ringebu.kommune.no

Klikk for stort bilde  

Barnetråkkregistrering høsten 2020

Barna og ungdommen er selve framtida, og det er naturlig at Vålebru inn i framtida har startet medvirkningsprosessene med akkurat dem. I slutten av oktober ble det gjennomført barnetråkkregistreringer med 8A og 8B ved Ringebu ungdomsskole. Ringebu kommune er glad for mange gode innspill fra engasjerte elever!

Barnetråkk viser de unge hvordan medvirkning og deltagelse i planprosesser fungerer, og hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Dette er ikke bare en fordel for barna selv, men også for samfunnet som helhet. Barnetråkk er en digital registreringsmetode som avdekker hvordan barn beveger seg i nærmiljøet, hvilke steder de setter pris på og hvilke steder de ikke liker. Verktøyet gir også mulighet til å komme med innspill og idéer til utvikling av stedet. I 2014 ble det gjennomført barnetråkk for hele kommunen som grunnlag for kommuneplanens arealdel.

Barnetråkkregistreringen skal i denne omgang være en del av grunnlaget for ny reguleringsplan for Vålebru, men de som var barneskoleelever ved Fåvang skole gjennomførte registreringen for Fåvang sentrum. Disse registreringene vil bli brukt i senere planprosesser.

Barnetråkkregistrering skulle etter planen også vært gjennomført med 5. og 6. klasse ved Ringebu skole i november, men på grunn av koronasituasjonen er dette utsatt.  

Vil du vite mer om barnetråkk? Sjekk ut www.barnetrakk.no

Vålebru inn i framtida vil snart lansere et digitalt verktøy der alle - unge som eldre, kan gå inn og komme med innspill til utvikling av Vålebru.


Klikk for stort bilde 

   

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om prosjektet

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et område og gir rammer for det som kan bygges og det som skal bevares. Gjeldende reguleringsplan for Vålebru ble vedtatt i 2003 og er nå overmoden for en revisjon.

Den nye planen skal styre utviklingen av tettstedet i årene som kommer, og det er viktig at rammene som legges er godt gjennomtenkt og forankret. Det skal derfor gjøres et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser som grunnlag for reguleringsplanen. Målsettingen er utvikling av et mest mulig attraktivt og klimavennlig Vålebru inn i framtida. Fylkeskommunen og Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til prosjektet, og Kari Laaverud Mangset, landskapsarkitekt MNLA er i en toårig prosjektlederstilling ved avdeling for Plan og teknisk for å gjennomføre arbeidet.   

For å komme fram til hvilke rammer som kan gi attraktivt og klimavennlig framtidig Vålebru er det mange spørsmål som må besvares. For eksempel: Hvordan skal vi bevege oss rundt? Hvilke arealer skal forbli ubebygd? Hvor skal vi ha ulike typer handel? Hvor skal vi ha lekeplasser og aktivitetsområder for barn og unge? Hvor skal vi ha møteplasser? Hvor høye skal bygningene være? Hvordan sikrer vi gode rom mellom husene? Hvor skal vi parkere? Hva er det egentlig som skaper et godt sted?

Vålebru inn i framtida_prosjektplan_versjon_2 (PDF, 981 kB)

Medvirkningsplan (PDF, 502 kB)