Viktig melding

Ringebu kommune er takknemlig for mange gode innspill i medvirkningsportalen for Vålebru inn i framtida! 

"Tomtegata og Hanstadgata mellom Jernbanegata og Ole Steigs burde være bilfri" (Kvinne 37, Fåvang)

"Våla er en viktig del av Ringebu sentrum sin identitet. Etter min mening har den fått for lite synlighet/oppmerksomhet slik det er i dag. Det bør tilrettelegges for universelt utformede sted(er) langs elva, der man f.eks kan fiske, spise matpakke o.l. Sikkert viktig å tenke sikkerhet mtp at elva tidvis er flomstor og stri."(Mann 41, Toten)

"Det bør ikke bygges noe særlig høyere enn det er i dag; da vil Vålebru miste sitt særpreg og sin identitet. Høyere hus må i så fall bygges kun i randsonen, altså utenfor selve sentrum." (Kvinne 40 år, Bærum)

"Her er det plass til leilighetsbygging - flere må bo i/ved sentrum! God utnyttingsgrad og takhøyden kan gjerne være høyere her enn i sentrumskjernen - 4 etasjer?" (Kvinne 32, Ringebu)

"Bra at det bygges ut i Våla vest, det vil gjøre Ringebu mer attraktiv. Sørg for el-bil ladere og sykkelparkering" (Mann 36, Nordre Follo)

Denne uformelle høringsrunden pågikk mellom 8. desember og 8. februar.

Her kan du lese alle innspillene (PDF, 939 kB)

Litt mer om medvirkning! 

Varsel om planoppstart

I uke 8 ble det sendt ut varsel om planoppstart for ny sentrumsplan. Kommunen trenger i denne fasen generelle innspill og merknader til utviklingen av Vålebru når det gjelder arealbruk innenfor planavgrensningen som er vist på varslingskartet (PDF, 1018 kB). Er det for eksempel arealer som kunne vært brukt annerledes enn i dag? Er det forbindelseslinjer som er viktige å ta vare på? Er det ubebygde arealer som burde forbli ubebygd? Mange slags innspill er verdifulle. Alle innspill og merknader blir oppsummert og tatt med videre i prosessen. Høringsfristen for varsel om planoppstart er 9. april. 

Videre prosess

Neste mulighet til å gi innspill når forslag til planprogram for planen legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet kan omtales som planens «bruksanvisning» eller «kokebok» og skal stadfestes av Kommunestyret. På bakgrunn av planprogrammet skal det utarbeides et planforslag med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, og gjøres ulike utredninger. Dette skal også behandles politisk og legges ut til offentlig ettersyn før endelig vedtak av planen.

Den ferdige reguleringsplanen skal legge rammene for videre utvikling av Vålebru, så det er viktig at alle interessenter bruker sine muligheter til å medvirke. Fordi sentrumsplanen er viktig for hele kommunen og mange ulike aktører, skal planprosessen for Vålebru inkludere et utvidet analyse- og medvirkningsarbeid. Dette pågår nå gjennom stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida. 

Ta kontakt med prosjektleder Kari L. Mangset ved spørsmål. 

Tlf.: 96 62 61 56

E-post:kari.laaverud.mangset@ringebu.kommune.no