Viktig melding

Skisseprosjekt for jernbaneundergang ved Ringebu stasjon

Ringebu kommune har i lang tid sett behovet for å etablere en trygg og planfri forbindelse ved Ringebu stasjon, for fotgjengere og syklister mellom arealene på sørsiden av jernbanen og sentrumskjernen på nordsiden. Målet er en jernbanekryssing som både er en god forbindelse for myke trafikanter i tettstedet,  og som ivaretar stasjonsområdet og de togreisende på en god måte. 

Alternativ 1  Alternativ 2 

 

 

 

Alternativ 1  Alternativ 2  

  

To alternative løsninger er tegnet ut. Det er også redegjort for alternativer som ble forkastet i prosessen. Alternativene er først og fremst vurdert med tanke på hvordan de fungerer på sentrumssiden og i forbindelsen mot sentrum. Her er det minst plass og flest hensyn å ta. For begge alternativer er det muligheter for optimalisering med tanke på bruk og funksjon - for eksempel når det gjelder trapper, terrengforming, utforming av rampesystem ned mot kulvert og parkering. 

Skisseprosjekt for ny kulvert ved Ringebu stasjon (PDF, 24 MB)