Planprogram for revisjon av sentrumsplanen er stadfestet av Kommunestyret

Planprogrammet kan omtales som "planen for planen" og sier hva det skal fokuseres på og hva som skal utredes i planprosess for ny sentrumsplan. Stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida har etablert kunnskapsgrunnlag for planen og avsluttes i august. Den formelle planprosessen fortsetter og gjennom dette blir det flere muligheter til medvirkning. 

  Britt Åse Høyesveen Illustrasjon: Nordplan AsForslag til planprogram ble laget av Ringebu kommune, og i tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven ble det lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 08.01.2022 – 04.03.2022.

Det kom inn 13 høringsuttalelser. Planprogrammet ble så omarbeidet på grunnlag av innkomne merknader og behandlet av Utvalg for plan og teknisk i møte 01.06.2022, og endelig stadfestet av Kommunestyret 21.06.2022: KOM 037/67 Vedtak 

I møte 30.06.2022 vedtok Utvalg for plan og teknisk at mulighetsstudien som ble laget i Vålebru inn i framtida skal legges til grunn for videre planarbeid som en fortettingsstrategi: U-sak 22/11387

 Er du nysgjerrig på Ringebu kommunes arbeid med utvikling av Vålebru? Vi ønsker å høre dine tanker om framtidas Ringebu sentrum og å gi informasjon om arbeidet så langt.

Her deles informasjon, tanker og ideér om stedsutviklingsprosjekt og planprosess - klimavennlig landsbyutvikling!  

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et område og gir rammer for det som kan bygges og det som skal bevares. Gjeldende reguleringsplan for Vålebru ble vedtatt i 2003 og er nå overmoden for en revisjon. Den nye planen skal styre utviklingen av tettstedet i årene som kommer, og det er viktig at rammene som legges er godt gjennomtenkt og forankret. Det gjøres derfor et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser som grunnlag for reguleringsplanen. Målsettingen er utvikling av et mest mulig attraktivt og klimavennlig Vålebru inn i framtida.

Hvordan kan Ringebu bygge en landsby for det 21. århundre? Landsbyutvikling må komme før eiendomsutvikling. Ta godt vare på særpreget - ikke bygg over tre etasjer. Her finner du et resymé fra foredraget og innspillene fra salen. Peter Butenschøn satte fokus på (lands)byenes økende betydning i samfunnet, og la fram seks konkrete råd til videre utvikling av kommunesenteret i Ringebu. 


Torsdag 24. februar kl 19:00 Storsalen Kaupanger

Ringebu kommune vil informere om arbeidet med sentrumsplanen og høre dine tanker om framtidas kommunesenter. 

Ta en titt på mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder i 3D.

Planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ligger ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. mars.

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida etableres kunnskapsgrunnlag og rammer for ny sentrumsplan. 

 

Møtet vil bli strømmet live, bruk denne linken: Åpent møte om sentrumsutvikling i Vålebru

 

Om lag 40 deltagere i Storsalen på Kaupanger og 60 på nettarrangementet vitner om at det er mange som har hjerte og engasjement for Ringebu og videre landsbyutvikling.

Opptak av møtet kan sees her 

Det er nå flere muligheter til å komme med innspill :