Viktig melding!

Om prosjektet

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et område og gir rammer for det som kan bygges og det som skal bevares. Gjeldende reguleringsplan for Vålebru ble vedtatt i 2003 og er nå overmoden for en revisjon. Den nye planen skal styre utviklingen av tettstedet i årene som kommer, og det er viktig at rammene som legges er godt gjennomtenkt og forankret. Det gjøres derfor et utvidet analysearbeid og brede medvirkningsprosesser som grunnlag for reguleringsplanen. Målsettingen er utvikling av et mest mulig attraktivt og klimavennlig Vålebru inn i framtida.

Fylkeskommunen og Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til prosjektet, og Kari Laaverud Mangset, landskapsarkitekt MNLA er i en toårig prosjektlederstilling ved avdeling for Plan og teknisk for å gjennomføre arbeidet.   

For å komme fram til hvilke rammer som kan gi attraktivt og klimavennlig framtidig Vålebru er det mange spørsmål som må besvares. For eksempel: Hvordan skal vi bevege oss rundt? Hvilke arealer skal forbli ubebygd? Hvor skal vi ha ulike typer handel? Hvor skal vi ha lekeplasser og aktivitetsområder for barn og unge? Hvor skal vi ha møteplasser? Hvor høye skal bygningene være? Hvordan sikrer vi gode rom mellom husene? Hvor skal vi parkere? Hva er det egentlig som skaper et godt sted?

Vålebru inn i framtida_prosjektplan_versjon_2 (PDF, 981 kB)

Medvirkningsplan (PDF, 502 kB)