Viktig melding!

Mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder

    

Les rapporten som gir forslag og anbefalinger for hele sentrumskjernen: Mulighetsstudie for fortetting og byggehøyde (PDF, 25 MB)

Mulighetsstudien er en del av kunnskapsgrunnlaget for ny sentrumsplan og er avgrenset innenfor varslet planavgrensning. Det er sett kreativt på utviklingsmulighetene, delvis fristilt fra eksisterende planverk og rammer. Den videre utviklingen av Ringebu sentrum skal skje i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, som sier at i by- og tettstedsområder skal det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Med eldre trehusbebyggelse og kvartalsstruktur har Ringebu sentrum særegne kvaliteter som det er viktig å ta vare på ved fortetting. 

Snart kan du også se forslagene og si din mening om dem i en 3D modell med innbyggerdialog - følg med! 

Viktig å vite: 

  • Mulighetsstudien gir på ingen måte en fasit for hvordan Vålebru skal utvikles, men er et gjennomarbeidet forslag og en anbefaling av rammer for ny bebyggelse og rommene mellom husene. 
  • Videre utvikling av landsbyen må ivareta rikspolitiske retningslinjer som sier at bygging i tettsteder og ved kollektivknutepunkter skal skje gjennom fortetting, transformasjon og gjenbruk av eksisterende bygninger.
  • Retningslinjene sier også at kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i tettstedsutviklingen. Videre skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. 
  • Målet er å se hvordan de kvalitetene Landsbyen Ringebu har når det gjelder landskap, natur- og kulturmiljø kan videreutvikles og forsterkes med fortetting.
  • Det er gjort helhetlige vurderinger av hvor en bør fortette, hvilke arealer som bør forbli ubebygd, og hvor høyt det maksimalt kan bygges i de ulike områdene.
  • Mulighetsstudien er overordnet, og det er for eksempel ikke jobbet med detaljutforming av de foreslåtte byggene. Det er heller ikke gjort grundige vurderinger for parkering, da det lages en egen parkeringsstrategi som grunnlag for sentrumsplanen.
  • Målet er at mulighetsstudien - etter medvirkningsfasen, skal bearbeides videre og danne grunnlaget for utarbeidelse av et reguleringsplanforslag.
  • Mulighetsstudien er utarbeidet av et tverrfaglig team med bygningsarkitekt, landskapsarkitekt og arealplanlegger i Nordplan i Vågå. 
  • Mulighetsstudien er utarbeidet med stedsutviklingsmidler for kommunesentre 2022 fra Innlandet fylkeskommune.