Viktig melding!

Planprogram for Områdereguleringsplan for Vålebru er på høring

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av et attraktivt og klimavennlig tettsted, og å styrke Ringebu sentrum som handelssted, møtested, bosted og arrangementsarena. I tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven, legges forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Etter høringsperioden skal planprogrammet revideres på grunnlag av innkomne merknader og deretter stadfestes av kommunestyret.

Foto: Britt Åse Høyesveen

 

Det ble varslet oppstart for planarbeidet med høringsfrist i 9. april 2021. Gjennom det pågående stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida etableres kunnskapsgrunnlag og rammer for reguleringsplanen. Planprogrammet kan omtales som "planen for planen" og redegjør for hva som skal utredes i planarbeidet. 

Innenfor den varslede planavgrensningen ligger de arealene som i kommuneplanens arealdel er definert som sentrumskjernen i Vålebru. Kommuneplanens arealdel 2018-2030 legger noen nye føringer for arealbruken. Planarbeidet skal ellers gjennomføres i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Kommunen har i arbeidet med planprogrammet og med bakgrunn i innkomne merknader til varsel om planoppstart avklart at den nye sentrumsplanen skal ha planformen områdereguleringsplan. Områdereguleringsplan er kommunen sitt planredskap for avklaringer av arealbruken for større og komplekse områder. Planformen kan også ha et detaljeringsnivå for enkelte delområder som gjør det mulig å fremme tiltak som byggesak med bakgrunn i planen.

Det vil også bli anledning til å uttale seg når forslag til områdereguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru - høringsutgave (PDF, 3 MB)