Viktig melding

Forslag til gang- og sykkelstrategi for Vålebru

Hvordan kan det bli mer attraktivt å sette fra seg bilen og gå rundt i sentrum? Hvordan kan det oppnås at flere går eller sykler til sentrum, jobb og skole? Grønn mobilitet er et av de viktigste temaene i en klimavennlig landsbyutvikling.

Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert energiforbruk i de daglige korte og mellomlange bilreisene, siden de kan utføres til fots og på sykkel. Dette vil igjen gi positive virkninger for folkehelsa. 

Tilrettelegging for gange og sykkel vil gi bedre rekreasjonsmuligheter for innbyggerne, men også økt attraktivitet for Ringebu som turistmål. Med Landsbyen Ringebu som base er Ringebu blitt en destinasjon for stisyklister. En satsing på infrastruktur for myke trafikanter vil også bygge opp om denne utviklingen. Gang- og sykkelstrategien er en del av grunnlaget for revisjon av sentrumsplanen. 

Forslag til gang- og sykkelstrategi for Vålebru - juli 2022 (PDF, 19 MB)