Viktig melding!

Veg

Ved feil og mangler som berører kommunale veger, ber vi publikum varsle oss på vår innbyggerdialog som du finner her, eventuelt vårt sentralbord på epost post@ringebu.kommune.no eller tlf: 61 28 30 00. Det vil utføres jevnlig vedlikehold etter melding fra publikum og noe tid før utbedring må påberegnes.
For søknad om graving i eller langs kommunal veg, sendes epost til gravemelding.ringebu@ringebu.kommune.no 

Hvem har ansvar for hvilke veger?

Ringebu kommune har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, gang- og sykkelveger. Disse er tydelig avmerket med blått og grønt i kommunekart her.

Statens vegvesen og fylkeskommunen har et samarbeid om drift av riks- og fylkesveger. For å se flere vegkategorier vises det til Vegkart her. 

Kontaktinformasjon til drift og vedlikehold av fylkesveger finner du her.

Brøyting og strøing

Vintervedlikehold er på de fleste kommunale veger satt bort til private aktører. Brøyte- og strøinstruksen angir at brøyting settes i gang når snødybden har passert 6 cm, og være ferdig utbrøytet innen 12 cm. Rensk etter avsluttet snøvær kan foregå ved 3 cm. Det minnes om at det kan ta noe tid før entreprenøren når over hele brøyteroden, og at de ikke rekker over alle områder til samme tid. Du kan følge med på kommunens vintervedlikehold i vår publikumsportal.  

Snø på privat eiendom

Husk at det ikke er lov å flytte snø over til naboer eller ut i offentlig vei. Alle husstander må sørge for å lagre snø på egen grunn - snø fra egen eiendom må ikke flyttes ut i vei eller på fortau.

Prioriterer fremkommelighet

Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. Vi har forståelse for de ulemper og ekstraarbeid de enkelte grunneierne blir påført som følge av snøbrøytingen langs offentlige veier, og forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

Vi må imidlertid prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter og bilister.

Lovlighetsvurdering

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Lovlighetsvurderingen av vegeiers rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.

Veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989.

Her fremgår:

"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis".

I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet"

I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland:

"Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt"

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

 

Feiing av kommunale veger og plasser

Feiing av kommunale gater gjøres innen ca 1. mai i sentrumsområder og innen ca 15. mai på sentrumsnære områder.