Kommuneplanens arealdel

Klikk for stort bildeNy kommuneplanens arealdel ble vedtatt, 19.06.2018, k-sak 059/18. Det betyr at reguleringsarbeid i tråd med ny kommuneplanens arealdel kan starte opp. Dette er spesielt viktig mht nye områder for bolig, næring, sentrumsformål og offentlig formål.

Kommuneplanen er vedtatt med noen områder uten rettsvirkning. Dette er områder som kommunen ønsker til ny fritidsbebyggelse. Eksisterende fritidseiendommer i LNF, som ikke tidligere er godkjent i kommunedelplaner, er også unntatt rettsvirkning. For disse områdene må fortsatt alle tiltak dispensasjonsbehandles. Disse delene av planen er sendt departementet for avgjørelse.

 

Våren 2018 ble det gjennomført mekling for å prøve å løse innsigelser mht jordvern og villreinhensyn. Meklingen førte til at jordverninnsigelsene ble løst ved at en del arealer avsatt til bebyggelse på dyrka mark ble tatt ut. For noen områder ble også utnyttingsgraden økt.  Innsigelsene knyttet til villreinhensyn (mengde fritidsbebyggelse og bestemmelser knyttet til spredt fritidsbebyggelse), ble derimot ikke løst. Det er for stor avstand mellom kommunen sine ønsker for fremtidig ny fritidsbebyggelse og hva innsigelsesinstansene kan akseptere. Planen er derfor sendt kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Det er ventelig med en avgjørelse rundt påsketider.